М505И/18: Мировни стратегии

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирV3+16

Наставник: д–р Горан Зенделовски

Цели на предметната програма:

Стекнување на научно-теоретски знаења за стратегиите, ставовите, определбите, програмските содржини и мерките и активностите кои ги превземаат меѓународните организации, невладините организации и движења и други актери во светот на зацврстување на мирот на глобално ниво.

Содржина на предметната програма:

Идеи, видувања и концепти за мирот низ историјата на човештвото.Основни меѓународни текови и активности за обезбедување и зацврснување на мирот по Втората светска војна.Суштински либерални и функционалистички институционални патишта кон мирот.Концептите за глобално цивилно општество, процесите на глобализацијата и мирот.Пристапите на невладините организации, третиот и непрофитниот сектор и на фондациите во творењето на мирот. Стратегиско-програмски концепти на мировните движења (еколошки, антивоени, антинуклеарни, антиглобалистички и др.). Стратегија на ненасилно дејствување во функција на поддршка на мирот.

Литература:

1. Лидија Георгиева, Творење на мирот, Филозофски факултет, 2007

2. Čarls Kegli i Judžin Vitkof, Svetska politika, trend i transformacija, Prometej, 2006

3. Група автори, Теории на ненасилство, Балкански центар за мир, 1999

4. Аврамов С., Алтернативни модел светскe заједнице, Нова Европа, 2005