О604И/18: Биобезбедност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирVI3+16

Наставник: д–р Сергеј Цветковски

Цели на предметната програма:

Стекнување на основни знаења за опасностите од напредокот на природните науки и биотехнологијата наспроти потенцијалот за големиот придонес за човештвото, поради можноста таквиот напредок да биде искористен во непријателски цели како мал број на инциденти на биотероризам, но многу повеќе од бројните офанзивни програми за билошко војување кои ги спроведуваат големите сили. Поттикнување на размислување за начините на справувањето со ваквиот предизвик кој е оквалификуван како дилема двојна употреба, бара запознавање со различните активности во контекст на биосигурноста и пошироката биобезбедност. Од студентите се очекува да го разберат напорот на научната и безбедносна заедница во развивањето на етичка и нормативна рамка за заштита од штетните агенси и да се запознаат со реализирањето на бројните сложени мерки и активности во спротивставувањето на дејството на агенсите употребени во деструктивни цели.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на поимот политика; Процес на донесување на одбранбени политики (субјекти, процедури,правни акти, документи); Процес на обликување на погледите и ставовите во одбраната; Интереси и цели на надворешната и внатрешната одбранбена политика; Фактори кои ги детерминираат и определуваат општо стратегиските решенија во одбраната; Координација и соработка на институциите за реализирање на одбранбената политика; Приоритетите и насоките на трансформација на одбраната и АРМ; Компатибилност на националната одбранбена политика со НАТО и ЕУ стандардите; Развојот на одбраната низ призма на националните стратегиски документи.

Литература:

1. Miloje Čobeljić, Nada Kuljić Kapulica, Veljko Mirović i dr., Biološko oružje, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2003

2. Анастас Лакоски, Атомско биолошко хемиска одбрана – скрипта, УКИМ, 1988

3. David P. Fidler and Lawrence O. Gostin, Biosecurity in the Global Age. Biological Weapons, Public Health, and the Rule of Law, Stanford University Press, 2007

4. Ratko Stojanović, Zaštita i spasavanje ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1984

5. UNODA, Конвенција за биолошко оружје, 2012

6. UNSC, United Nations Security Council Resolution 1540, 2004