О505И/18: Теории на глобализацијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирV3+16

Наставник: д–р Горан Зенделовски

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат општи знаења за теоретските основи на процесите на глобализација, како и развивање на способности за уочување на позитивните и негативните аспекти на глобализацијата.

Содржина на предметната програма:

Генеза, поим и дефинирање на глобализацијата; Теоретски пристапи на процесите на глобализацијата; Детерминирање на политичките, економските, културолошките, безбедносните и другите аспекти на глобализацијата; Определување на процесите на фрагментација, регионализација и интеграција; Глобализацијата и националниот суверенитет; Улогата и ставовите на меѓународните организации, институции и недржавни актери по однос на глобализацијата; Богатите и сиромашните земји во услови на глобализација; Управување со глобализацијата; Алтернативи на глобализацијата.

Литература:

1. Зенделовски Г. и Нацев З., Глобализација, мирот и безбедноста, Филозофски факултет, 2014

2. Дејвид Хелд и Мекгру Е., Управување со глобализацијата: Моќ, власт и глобално управување, Академски печат, 2010

3. Jan Art Solte, Globalizacija: kritički uvod, CID, 2009

4. Урлих Бек, Што е глобализација?, Тера Магика, 1997