О502З/18: Планирање, програмирање и буџетирање

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирV4+26

Наставник: д–р Оливер Бакрески

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигања во областа на планирањето и да

развијат способности за нивна практична примена, како и да развијат способности за

изработка на безбедносни процени, анализи и прогнози.

Содржина на предметната програма:

Општо за планирањето; поим и предмет на планирањето, значење на планирањето; цели и задачи на планирањето, видови планирање, процес на планирање, принципи на планирање, методи на планирање, елементи на планирање: цели, политика и процена, планови; системи на планирање: систем на изведбено планирање и буџетирање, систем на планирање, програмирање и буџетирање; систем за буџетирање на нулта основа, систем на стратешко планирање, Република Македонија и системот на планирање, програмирање и буџетирање.

Литература:

1. Бакрески Оливер, Планирање, програмирање и буџетирање (универзитетско помагало), Аутопринт и Филозофски факултет, Скопје, 2010

2. Davis K. P., New Challenges for Defense Planning, Rand, Santa Monica, 1994