БОМ302З/18: Регионална безбедност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирIII3+26

Наставник: д–р Сергеј Цветковски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за регионалната безбедност, како и да се оспособат студентите за анализа на современиот контекст на прашања кои ја обликуваат регионалната безбедност и тоа со посебен осврт и конкретна анализа на државите од регионот на Југоисточна Европа

Содржина на предметната програма:

Поим и дефинирање на регионалната безбедност. Суштина и содржина на регионалната безбедност. Основни фактори и индикатори з оценување на регионалната безбедност. Промените во Југоисточна Европа и нивните импликации врз безбедноста во регионот. Промени во конфликтите и нивните рефлексии врз регионалната безбедност. Новите ризици и предизвици и нивното влијание на регионалната безбедност. Актуелни кризни региони во современиот свет и нивно влијание врз меѓународната безбедност. Прогноза и тренд на загрозување на регионалната безбедност. Промените во Европа и проблемите на регионалната безбедност.

Литература:

1. Luca Gori, Evropska Unija i Zapadni Balkan, Hesperija, 2007

2. Stephen Aris and Wenger Andreas, Regional Organisations and Security,Routledge, 2014

3. Синиша Даскаловски, „Искуства од отварањето на третиот круг на преговори за проширување на северноатлантската алијанса“ Годишен зборник 60, Филозофски Факултет, 2009

4. Stanko Nišić, Globalna sila i bezbednost Balkana, VIZ, 2002, 277-337