БОМ103З/18: Еколошка безбедност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирI3+26

Наставник: д–р Тони Милески

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за еколошките процеси и нивното влијание врз безбедноста. Предметната програма треба да овозможи подигнување на свеста на студентите за важноста на еколошките закани и нивната грижа кон животната средина. Програмата овозможува стекнување на соодветни компетенции за понатамошна практична имплементација на сознанијата во сферата на безбедноста и одбраната, но и во други различни сфери од општественото живеење.

Содржина на предметната програма:

Врската помеѓу животната средина и безбедноста. Теории за концептот на безбедноста и еколошката безбедност. Поимно дефинирање на еколошката безбедност. Меѓународните организации и еколошката безбедност. Политика за заштита на животната средина во Европската унија.

Литература:

1. Тони Милески, Еколошка безбедност, одржлив развој – одржлива безбедност, Филозофски факултет, 2015

2. Manwaring, G. M. (ed.), Environmental Security and Global Stability, Problems and Responses, Lexington Books, 2002

3. Daniel Moran, Climate Change and National Security, Georgetown University Press, Washington, 2011

4. Jessica LeAnn, Urban Nation, Immigration and Environmental Security, Palgrave McMillan, 2008