БОМ102З/18: Политички систем

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Безбедност, одбрана и мирI3+26

Наставник: д–р Билјана Ванковска

Цели на предметната програма:

Запознавање со базичните концепти на политиката, политичкиот систем, демократските институции и политики, како и со значењето на човековите права и нивната заштита. Главна цел е стекнување научни знаења и практични способности во анализа на институционално-функционалните и динамички аспекти на политичкиот систем на Република Македонија

Содржина на предметната програма:

Поим, облици и детерминанти на политичкиот систем;структура на политичкиот систем; демократски политики и демократски институции;демократијата како начин на решавање на конфликтите по мирен пат (модел насподелување на власта); историски преглед и карактеристики на политичкиот систем на Република Македонија; институции на власта; основи на човековите права и нивнатазаштита

Литература:

1. Билјана Ванковска, Политички систем на Република Македонија, Филозофски факултет, Скопје, 2014

2. Ило Трајковски, Политика на човековите права, Филозофски факултет, Скопје, 2006

3. С. Шкариќ и Г. Силјановска Давкова, Уставно право, Правен факултет, Скопје, 2008

4. Филип Бенетон, Вовед во политика, Арс Ламина, Скопје, 2009