МИС601: Демократија и безбедност

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVI3+16

Наставник: д–р Оливер Бакрески

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни сознанија за дијалектичкиот однос меѓу демократијата и безбедноста, иако постои силно верување дека демократијата како општествена вредност е својствена за демократските општества и се заснива на издигнување на свеста на поединецот, наспроти безбедноста која е супститут на државата олицетворена во сила и моќ, и во одредени степени може да ја загрози демократијата и поединците.

Содржина на предметната програма:

демократија; вредности на демократијата; услови за развој на демократијата; видови демократија; демократијата и власта; моќта и демократијата; демократска власт; недемократска власт; демократијата, општеството и безбедноста; безбедноста и нејзините импликации врз демократската трансформација, демократска дебата за безбедносната политика, демократски наспроти недемократски држави; политичка и идеолошка позадина за концептот „Револуција на безбедносните прашања; демократијата и контролата на безбедносниот сектор“; безбедносните промени во демократските општества; улогата на јавното мислење за демократијата и безбедноста; иднината на демократијата и безбедноста.

Литература:

1. Heinz Gartner, Jan Willem Honig and Hakan Akbulut, Democracy, Peace and Security, Lexington Books 2015

2. Radovan Radonjić, Demokratija, Centar za građansko obrazovanje 2004

3. Valentin Naumescu, Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives on a Changing World, Cambridge Scholars Publishing 2014

4. Matthew Evangelista, Democracy and Security: Preferences, Norms and Policy-Making, Taylor & Francis, 2008

5. Jennifer Wood and Benoit Dupont, Democracy, Society and the Governance of Security, Cambridge University Press 2006