МИС702: Решавање еколошки проблеми

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVII3+16

Наставник: д–р Тони Милески

Цели на предметната програма:

Студентите треба да се стекнат со компетенции за анализирање на различните притапи во разбирањето и решавањето на проблемите од сферата на еколошкиот и ресурсниот менаџмент. Тоа ќе се овозможи преку одредени студии на случај и практично решавање на проблемите кои интегрираат концепти, принципи и практики од повеќе научни дисциплини. Исто така, студентите ќе ја осознаат примената на тие интегрални концепти во еколошките политики и ресурси како и на менаџерски план.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на животната средина. Еквилибристичка теорија. Еколошки проблеми. Како настануваат еколошките проблеми. Пристапи за идентификација на еколошките проблеми. Улогата на правото во еколошките проблеми. Апликативни можности на еколошкото право при решавањето на еколошките проблеми. Повеќе студии на случај за решавање на еколошки проблеми во 21 век.

Литература:

1. Chad J. McGuire, Environmental Law from the Policy Perspective Understanding How Legal Frameworks Influence Environmental Problem Solving, CRC Press Taylor & Francis Group 2014

2. Robert Costanza, Sven Erik Jorgensen, Understanding and Solving Environmental Problems in the 21st Century Toward a new, integrated hard problem science, Elsevier Ltd. 2002

3. Тони Милески, Еколошка безбедност – одржлив развој – одржлива безбедност, Филозофски факултет 2011