МИС701: Глобално образование и знаење

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVII3+16

Наставник: д–р Лена Дамовска

Цели на предметната програма:

Образование се појавува како витален дел од движењето за граѓански права, и на локално и на глобално ниво. Тоа е моќна сила која го поттикнува развојот. Преку овој предмет ќе се развие и ќе се поттикне разбирање на образовните процеси и проблеми споделени и меѓусебно поврзани во глобализирани „развиени“ и држави во „развој“; студентите ќе се запознаат со важноста и придонесот на компаративните и меѓународите аспекти на образованието и другите прашања поврзани со професионалите или академските области. Со предметот ќе се обезбеди увид во различни рамки за анализа и голем број на литература во врска со прашањата поврзани со образованието во рамките на глобалниот контекст.

Содржина на предметната програма:

Теми кои ќе учат во овој курс се:

  • образовни перспективи и политики, традиции и пристапи на западните и
  • незападните општества кон образованието;
  • колонијализмот и неговото влијание врз образованието и учењето;
  • интеркултурни перспективи на образованието;
  • дилеми и прашања во образованието и меѓународниот развој.
  • Globalisation, Education and Policy Research, Globalisation and Higher Education, Globalisation, Education Policy and Change; Policy Issues: Gender, Equity, Minorities, and Human Rights; Globalisation, Education and Policy Research: Changing Schools; Globalisation, Education Policy and Reform: Changing Schools; Curriculum in the Global Culture

Литература:

1. Claire McGlynn, Michalinos Zembylas, Zvi Bekerman & Tony Gallagher (eds.), Peace Education in Conflict and Post-Conflict Societies: Comparative Perspectives, New York: Palgrave Macmillan 2009

2. Joseph Zajda, International Handbook on Globalisation, Education and Policy Research Springer 2005