МИС823И: Медиуми и култура

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVIII3+16

Наставник: д–р Марија Дракуловска Чукалевска

Цели на предметната програма:

Студентите да добијат подетални познавања за основните прашања и проблеми врзани за феномените на медиумите и културата. Да се запознаат со репрезентативните сознанија за нивната заемна поврзаност и со пристапите за нивно проучување и истражување. Исто така, студентите да ја разберат и критички да ја анализираат улогата на медиумите во формирањето и развојот на културата и vice versa.

Содржина на предметната програма:

Поим и значење на медиумите и културата во современото општество.Теории за медиумите и културата. Масовните комуникации и културата. Медиуми, идентитет и култура. Продукција на медиумска култура. Хибридна медиумска култура. Новите медиуми и новите култури (виртуелни). Медиумите и посмодерната култура. Медиумите, културата и глобализацијата.. Медиумските и културните политики.

Литература:

1. Džozef Tjurou, Mediji danas (I) Clio 2012

2. Kastels, Manuel, Moć komunikacija, Clio 2014

3. McQuail, Denis McQuail’s, Mass Communication, Theory SAGE Publications 2010

4. Kelner, Daglas, Medijska kultura, Clio 2004

5. Jenks, Chris, Culture, Routledge. 1993

6. Lindgen, Simon, Hybrid media culture, Routledge 2014