МИС804И: Политика и владеење во ЈИЕ

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииVIII3+16

Наставник: д–р Оливер Бакрески

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни сознанија за политиката и владеењето во ЈИЕ интегрално во сите нејзини димензии и на вкупниот нејзин тоталитет.

Содржина на предметната програма:

Теорија за политиката, дефинирање на политиката, политиката како моќ, пристапи за изучување на политиката, политичка идеологија, политички односи, практична политика и нејзините резултати, поим за владеење, механизми на владеење, политиката и владеењето во Полска, политиката и владеењето во Чешката република, политиката и владеењето во Словачка, политиката и владеењето во Унгарија, политиката и владеењето во Романија, политиката и владеењето во Бугарија, политиката и владеењето во Словенија, политиката и владеењето во Хрватска, политиката и владеењето во БИХ, политиката и владеењето во Србија, политиката и владеењето во Албанија, политиката и владеењето во Македонија, политиката и владеењето во Црна Гора, политиката и владеењето во Грција.

Литература:

1. Heywood A., Politics Palgrave, Macmillan Ltd, 2002

2. Кутлешиќ В., Организација власти, ЈП Службени лист СРЈ 2002