МИС502: Граѓанско содружништво и развој

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииV3+16

Наставник: д–р Ило Трајковски

Цели на предметната програма:

Препознавање и киритчко размислување за местото и улогата на граѓанскиот сектор во општетсвениот развој и развојните активности на различните чинители на развојот

Содржина на предметната програма:

Релевантноста на граѓанското содружништво за теоријата за развојот и развојните политики; Еволуцијата на концептот ГС и неговото место во триаjaдичниот развоен модел; ГС во системот на меѓународната помош за развој; ГС и политичкиот развој: агенс на демократизацијата или тројански коњ – секуритизација на ГС и развојот; ГС и капиталистичкиот развој: маркетизација на непрофитните и волонтериските активности; Влијанието на ГС врз одделните применети политики: очекувања и ограничувања.

Литература:

1. Пирот Готје, Поимот граѓанско содружништво (превод на Le Notion de société civile) МЦМС, Скопје (La Découverte) 2016 (оригиналот 2007)

2. Howell Jude and Jenny Pearce, Civil Society and Development : Critical Explorations. Boulder, London: Lynne Rienner Publisher 2001

3. Клековски С., Стојанова Д., Јаковлеска Г., Нурединоскa Е., Долг пат до поголем граѓански ангажман – Аналитички извештај, МЦМС, Скопје 2011