МИС406И: Разрешување конфликти и култура на мир

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииIV3+16

Наставник: д–р Марина Митревска

Цели на предметната програма:

Цели на предметната програма (компетенции): Преглед на базичните концепти за решавање на конфликти и прашања за градење на култура на мирот. Преку разбирање на теориската рамка и примената на методи за решавање на конфликти, студентите треба да се оспособат да ги анализираат и да дискутираат за културата и преговарање, меѓуверски дијалог и разрешување на конфликти.

Содржина на предметната програма:

1. Дефинирање на културата.

2. Моќ и нееднаквост, културата и политичкиот идентитет.

3. Што е популарна култура и зошто е важна за мирот.

4. Културата и разрешувањето на конфликти во пракса.

5. Културата и преговарањето.

6. Културата и интервенцијата од трета страна. Методи за решавање на конфликти.

7. Религијата и разрешувањето на конфликти.

8. Меѓуверски дијалог и разрешување на конфликти.

9. Интеркултурна компетентност во глобалниот свет.

Литература:

1. Anton Grizold, Marina Mitrevska, Antony Wanis-St.John, Conflict Prevention and Conflict Management in the New Security Context: The case of the Macedonia, Fakultet druzbene vede, Ljubljana, Slovenija Ljubljana, 2012

2. Geertz, C., This Description: Toward an Interpretive Theory of Culture, in Interpretation of Cultures, Basic Books: New York, Chapter 1.pp.3-30 1972

3. Crawford, B., The Causes of Cultural Conflict: An Institutional Approach, 1998