МИС306И: Мултикултурна Европа

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииIII3+16

Наставник: д–р Светлана Трбојевиќ

Цели на предметната програма:

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни:

1. Да ги разликуваат значајните карактеристики на европската култура

2. Да владеат со аналитичката апаратура за евалуација на мултикултурните процеси во Европа

3. Да ги мерат предностите и недостатоците од влијанието на глобализацијата врз интеркултурните релации и процеси.

Содржина на предметната програма:

Во овој курс ке се трасираат некои суштински промени и трансформации кои се одвиваат во современа Европа во областа на културата, општеството и политиката. Конкретно ќе се погледне на ефектите на големи миграциски текови – како резултат на процесите на глобализација – на националната култура на земјите и да ги испита начините на кои особено националните култури реагираат на зголемување на мултикултурацијата на Европа. Целта на предметот е да ги запознае студентите со различни културни, социјални и политички иновации кои го придружуваат формирање на мултикултурна Европа.

Ова вклучува:

(1) испитување на традиционалните концепти за националност и државјанство

(2) Една студија на европеизацијата на културата

(3) Многуте лица на мултикултурализмот

(4) Демографски мултикултурализмот

(5) Мултикултурализмот како политичка филозофија

(6) Мултикултурализмот јавна политика, социјална кохезија и интеграција на Имигрантите

Литература:

1. K. Banting and W. Kymlicka. eds., Multiculturalism and the Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies, Oxford: Oxford University Press 2006

2. Barry, B., Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism, Cambridge, MA: Harvard University Press 2002

3. http://www.queensu.ca/mcp/index.htm