МИС202: Вовед во теорија на развој

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Меѓународни и интеркултурни студииII3+16

Наставник: д–р Владимир Илиевски

Цели на предметната програма:

Целта е да се оформат компентенции кај студентитте кои ќе се едуцираат за развојот како основа на задоволување на растечките потреби на населението и во тој контекст решавање на егзитенцијални, образовни, социјални, кулуролошки и други потреби.

Содржина на предметната програма:

Што е развој; Цели и значење на развојот; Развојни концепти и теории; Споредување на нивоа на развиеност; Населението и развојот; Образованието и развојот, Социјалните потреби и развојот, Интеркултурните барања и потреби и развојот; Фактори и детерминанти на развојот; Глобализацијата и развојот; Индикатори за следење и компарирање на развојот; Развојни цели и стратегии за остварување на развојот; Улогата на националната развојна политика во определувањето на развојот; Одржлив развој.

Литература:

1. Christopher B. Barrett, Development Economics: An Overview Routledge, London 2007

2. Tatyana P. Soubbotina, Beyond Economic Growth, World Bank Washington, DC 2004

3. Јован Пејковски, Социјален развој, Филозофски факултет 2015

4. Гоце Петрески, Економски раст и развој, Економски факултет Скопје 2002