Д501З/18: Окупациона терапија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаV2+36

Наставник: д–р Оливера Рашиќ Цаневска

Цели на предметната програма:

Цел на предметот е студентите да се запознаат со концептот на окупациона терапија и со можноста за нејзината примена во лекувањето и рехабилитацијата на лицата инвалидност и деца со посебни образовни потреби, лица со ментални растројства, како и во работата со стари и хронично болните лица

Содржина на предметната програма:

Човекот и окупацијата; Поим и дефинирање на окупационата терапија; Историски и социјален аспект на окупационата терапија; Модели, начини и место на примена на окупациона терапија (Биомеханички модел, Когнитивен модел, Интенционален релациски модел, Функционален групен модел, Модел на хумана окупација, Модел на моторна контрола, Модел на сензорна интеграција, Терапија со игра); Проценки во окупационата терапија; Технички помагала; Активности од секојдневниот живот; Окупациона терапија кај педијатриската популација; Окупациона терапија кај различни видови на развојни попречености; Окупациона терапија во психијатрија; Окупациона терапија во геријатрија.

Литература:

1. Оливера Рашиќ Цаневска, Окупациона терапија, Филозофски факултет, 2016

2. G. Kielhofner, Conceptual Foundations of Occupational Therapy Practice Davis Company, Philadelphia, 2009

3. J. Jenkinson, T. Hyde, S. Ahmad, Building blocks for learning occupational therapy approaches (Practical strategies for the inclusion of the pecial needs in primary school), Willey Blackwell, 2008

4. Elain B. Wilson, Occupational Therapy for Children with Special Needs, Whurr publisher, London, 1998

5. А. Вучић, Радна терапија, Клиника „Д-р Мирослав Зотовић“, Београд, 2001

6. J. Case-Smith, Occupational therapy for children, Mosby, London, 2001