Д503И/18: Педагошка психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаV2+16

Наставник: д–р Орхидеја Шурбановска

Цели на предметната програма:

Совладување на поимите и терминологијата од главните области од педагошката психологија. Усвојување на теоретските токувања на процесот на учење и поучување.

Содржина на предметната програма:

Предмет ина педагошката психологија. Видови, методи и техники на училишното учење. Помнење и заборавање. Способност за учење. Мотивација за учење. Социоемоционална атмосфера во класот. Особиони на наставникот. Замор и здодевност. Дисциплина во училиштето. Надареност. Проблем деца. Оценување. Тестови на знаење.

Литература:

1. Đorđević, D. Pedagoška psihologija, Dečije novine, Gornji Milanovac, 1980

2. Vidović, V., Vlahović Štetić, V., Rijavec, M., Miljković, D., Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP, 2003

3. Grgin, T., Edukacijska psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko, 1997

4. Woolfolk, A., Educational psychology, Prentice-Hall, New Jersey, 1987

5. Ивић, И., Пешикан, А., Антић, С., Активно учење, Институт за психологију, Београд, 2001