Д601З/18: Методика на работа со ученици со оштетен вид

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаVI2+36

Наставник: д–р Даниела Димитрова-Радојичиќ

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигања од областа на едукација и рехабилитација на децата со оштетен вид и способност за нивна практична примена.

Содржина на предметната програма:

Почеток на образование на лицата со оштетен вид. Специфичности на наставниот процес. Едукативни и функционални проценки на учениците со оштетен вид. Едукативни импликации според причината за оштетување на видот. Основни на начини за достапност до информации на лицата со оштетен вид. Инклузивно образование на учениците со оштетен вид. Ориентација и мобилност. Рехабилитација на возрасните лица со оштетен вид. Лица со оштетен вид и дополнително оштетување.

Литература:

1. Д. Димитрова-Радојичиќ, Методика на работа со лица со оштетен вид, Филозофски факултет, Скопје, 2012

2. В. Радулов, Педагогика на зрително затрудените, Универзитетско издателство, Св. Кломент Охридски, Софија, 2004

3. E. J. Olmstead, Itinerant teaching: Tricks of the trade for teachers of students with visual impairment, AFB Press, New York, 2005

4. М. Цветкова-Арсова, В. Арабаджиева, Ж. Бачварова, Формиране на полезни умениа при зрително затрудени ученици, ИК Феномен, Софија, 2013