Д406И/18: Алтернативна комуникација

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаIV2+16

Наставник: д–р Зора Јачова

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат базични знаења од областа поврзана со употребата на алтернативните методи на комуникација. Да стекнат знаеања за проценка, интервенција и употреба на модалитетите на невербална комуникација кај лицата со различни оштетувања во рамките на тимот.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање и видови на алтернативна комуникација; Видови симболички сетови и системи; Класификација на симболите; Примена на помошната технологија и алтернативна комуникација; Тимскиот пристап и алтернативната комуникација; Анализа на комуникациски опции кај лицата со различни оштетувања (оштетен слух, оштетен вид, Даунов синдром, аутизам, церебрална парализа).

Литература:

1. Von Tetzchner, S. & Martinsen, H., Introduction to Augmentative and Alternative Communication, Whurr Publishers, London, 2000

2. Jovanović-Simić N., Augmentativna i alternativna komunikacija, Društvo defektologa Srbije, Beograd, 2007

3. Beukelman, D., Mirenda, P., Augmentative and Alternative Communication, Paul H. Brookes Publishing Co., Baltimore, 2005

4. Tetzchner, S., Grove N. (eds.), Augmentative and Alternative Communication Develepomental Issues, Whurr Publishers, London, 2003