Д404И/18: Брајово писмо

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаIV2+26

Наставник: д–р Даниела Димитрова-Радојичиќ

Цели на предметната програма:

Студентите да добијат продлабочени познавања за современите методско-дидактички пристапи во наставата за читање и пишување на Брајово писмо.

Содржина на предметната програма:

Развој на писмото за слепи лица во минатото. Луј Брај и неговото писмо. Развој и улога на тактилно-кинестетичката перцепција во процесот на читање и пишување. Проценка и подготовка за описменување на Брајово писмо (предбукварска настава). Учење на читање и пишување (букварска настава). Читањето и пишувањето на Брајово писмо (послебукварска настава). Средства за пишување на Брајово писмо (традиционални и современи).

Литература:

1. Д. Димитрова Радојичиќ, Брајово писмо, Филозофски факултет, Скопје, 2014

2. Б. Јаблан, Читање и писање брајевог писма, ЦИД, Београд, 2010

3. В. Радулов, Браилово ограмотаване и мултиграматност, Контраст, Софија, 2009

4. Б. Јаблан, Моторне и тактилне функције код слепе деце, ЦИД, Београд, 2007