Д308И/18: Логопедија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаIII2+26

Наставник: д–р Зора Јачова

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за основите на говорно јазичките пореметувања, односно на логопедијата која ja сочинува вкупноста на знаењата од останатите области со цел креирање на адекватен третман.

Содржина на предметната програма:

Конституирање на логопедијата низ историјата; Предмет, цел, задачи и структура на логопедијата; Логопедска терминлогија; Однос на логопедијата со останатите науки (дефектологија, неурологија, лингвистика, акустика); Средства на вербалната комуникација; Дијагностика, диференцијална дијагностика на јазичките пореметувања; Облици на јазички пореметувања; Третман на јазичките пореметувања; Логопедски нормативи.

Литература:

1. Керамитчиевски, С., Општа логопедија са историјом логопедије и базичним логопедским речником, Научна књига, Беoград, 1990

2. Jovanović Simić, N., Atipični jezički razvoj, DDS, Beograd, 2008

3. Salihović, N., Junuzović-Zunić, L., Ibrahimagić, A., Poremećaji glasa, govora i jezika, Edukacisko rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2006

4. Vladisavljević, S., Poremećaji izgovora, Privredni pregled, Beograd, 1981

5. Vladisavljević, S., Poremećaji čitanja i pisanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1986