Д303З/18: Рана интервенција и едукација на деца со оштетен вид

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаIII2+26

Наставник: д–р Даниела Димитрова-Радојичиќ

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат знаења за научните достигања од областа на раната интервенција и едукација на децата со оштетен вид и способност за нивна практична примена.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на оштетувањето на видот. Влијанието на оштетеувањето на видот на детското однесување и семејството. Цели и задачи на раната интервенција и едукација на децата со оштетен вид. Рана проценка. Развојни цели и задачи. Планови, програми и служби за рана интервенција и едукација на децата со оштетен вид. Програми за развој на функционалната ефикасност на сетилата.

Литература:

1. Д. Димитрова Радојичиќ, Визуелната ефикасност кај децата со оштетен вид, Филозофски факултет, Скопје, 2011

2. L. R. Pogrund, D. L. Fazzi, Early focus: Working with young children who are blind or visually impaired and their families, AFB Press, New York, 2002

3. D. Chen, Essential elements in Early intervention of Visual Impairment and Multiple Disabilities, AFB Press, 1999

4. K. Smith, We play We learn. Activities for infants and toddlers with visual impairments, Universe, 2005