Д302З/18: Рана интервенција и едукација на деца со оштетен слух

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаIII2+26

Наставник: д–р Александра Каровска Ристовска

Цели на предметната програма:

Да се стекнат знаења за децата со оштетен слух, процесите на слушање и губитокот на слухот, нивната едукација во предучилишниот период, рехабилитацијата и третманот. Новини во раната детекција, раната интервенција и инклузивните процеси на децата со оштетен слух на предучилишна возраст.

Содржина на предметната програма:

Аудио-вестибуларен систем; Невролошка основа на слушањето; Слушање и губиток на слухот кај новороденчиња и деца; Дефинирање на глувоста и наглувоста, Раната интервенција на децата со оштетен слух; Дијагностицирање на оштетувањето на слухот; Кохлеарна имлантација; Историјат на образованието на лицата со оштетен слух; Планирање на предучилишната воспитно- образовна работа на децата со оштетен слух; Методи и форми на предучилишната воспитно- образовна работа на децата со оштетен слух; Сурдодидактика; Сурдодидактички принципи, методи и форми на работа; Сурдодидактички средства и помагала; Инклузивното образование на слушно оштетените деца.

Литература:

1. Cole, E., Flexer, C., Children with Hearing Loss-Developing Listening and Talking: Birth to six, Plural Publishing Inc., 2016

2. Јачова, З., Каровска, А., Дете со кохлеарен имплант во рамките на инклузивната училница, Круг, Скопје, 2009

3. Савић, Љ., Ивановић, П., Сурдопедагодија, Дефектолошки факултет, Београд, 1994

4. Meadow-Orlans, K., Mertens, D., Lehrer, M., Parents and their deaf children The early years. Gallaudet University Press, 2003

5. Rhoades, E., Duncan, J., Auditory-verbal practice: Family centered early intervention, Charles Thomas, 2017