Д206И/18: Предучилишна педагогија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаII2+16

Наставник: д–р Лена Дамовска

Цели на предметната програма:

Стекнување знаења за развојот, воспитанието и образованието на децата од предучилишна возраст, согледување на нивните специфични потреби во предучилишниот период.

Содржина на предметната програма:

Воспитанието и возраста; Воспитанието и развојот на предучилишните деца; Функцијата на предучилишното воспитание и процесот на инклузија; Положбата на децата во современиот свет; Целите на образованието во предучилишниот период; Услови за успешно образование на предучилишните деца;

Литература:

1. Seefeldt, C. & Barbour, N., Early Childhood Education, New York: Macmillan, 1994

2. Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A., Beyond quality in early childhood education and care, London: Palmer Press, 1999

3. Коменски, Ј. А. Материнска школа, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000

4. Arijes, F., Vekovi Detinjstva, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1989

5. Виготски, Л., Избор на делата, Книга 2, Скопје: Просветно дело, 1988

6. Seitz, M. & Hallwachs U., Montessori ili Waldorf? Zagreb: Educa, 1996

7. Конвенција за заштита на правата на децата