Д205И/18: Медицински основи на инвалидноста

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаII3+16

Наставник: д-р Владимир Трајковски

Цели на предметната програма:

Студентите да се запознаат со основните клинички параметри на оние болести и состојби кои доведуваат до интелектуална и телесна попреченост; Студентите да се запознаат со основните клинички параметри на оние болести и состојби кои доведуваат до глувост и слепило; да се прикажат тераписко-рехабилитационите можности и да се поврзат теоретските постапки со специфичните психо-сомато-невро и едукативните пристапи кои се карактеристични за дефектологијата.

Содржина на предметната програма:

Етиологија, епидимиологија, дијагностика, диференцијална дијагноза, третман и превенција на МР; Шизофренија; Мултипна склероза; Мијастенија гравис; Церебрална парализа; Аутизам, Ретов синдром; АДХД. Аудиологија и аудиометрија; Акутни и хронични воспаленија на надворешно, средно и внатрешно уво; Мениерова болест; Отосклеорза; Основи на фонијатрија; Офталмолошки тестови; Рефракциски аномалии и проблеми на акомодација на окото; Растројства на моториката на очниот апарат; Катаракта; Глауком; Амблиопија.

Литература:

1. Трајковски В., Медицински основи на инвалидноста, Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2008

2. Ерик Р. Кендел ЕР, Шварц ЏХ, Џесел ТМ, Принципи на неврологијата, Арс Ламина, 2014

3. Бредфорд СА., Основи на офталмологијата, Табернакул 2010

4. Alex Moroz А, Flanagan S, Zaretsky H, Medical Aspects of Disability for the Rehabilitation Professional, Springer Publishing Company, 2017

5. Radulović R., Stanković P., Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom, Medicinski fakultet, Beograd, 2004

6. Хок М., Бингам Б., Штамбергер Х., Бенџамин Б., Дијагностички прирачник за оториноларингологија, Табернакул, 2010