д–р Владимир Трајковски

Редовен професор

Проф. д–р Владимир Трајковски е роден 1968 година во Скопје. Дипломирал (1994) и магистрирал (1999) на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во септември 1997 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за дефектологија. Докторската дисертација на тема „Имуногенетски анализи кај лица со аутизам во Република Македонија” ја одбранил на 11 декември 2002 година на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со што се стекнал со звањето доктор на науки по дефектологија. Во звање доцент е избран во април 2003 година, а во звање вонреден професор избран е во декември 2007 година. Од октомври 2012 година е редовен професор при Инститот за специјална едукација и рехабилитација на Филозофскиот факултет во Скопје.

Добитник е на наградата за најдобар научник од областа на медицинските и здравствените науки на УКИМ за 2017 год.

Посетувал курсеви и семинари и остварил студиски престои на универзитети во Холандија, Германија, Ирска, Белгија, Србија, Бугарија, Хрватска, Полска, Естонија.

Претседател е на Македонското научно здружение за аутизам и член е на разни меѓународни асоцијации како што се: Меѓународната асоцијација за научни студии на интелектуалните нарушувања, Европската асоцијација на сервис провајдери на лица со пречки во развојот, Аутизам Европа и други. Главен и одговорен уредник е на меѓународното списание со седиште во Холандија Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities.

Бил главен и одговорен уредник на списанието „Дефектолошка теорија и практика“ од 2008 до 2017 година.

Го зборува англискиот јазик; голем љубител е на спортот и на популарната музика.

Истражувачки интереси: аутистичен спектар на нарушувања; хумана генетика; медицински основи на инвалидноста; физиологија.

Проф. д–р Владимир Трајковски изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ДП101З/19] Аутистичен спектар на нарушувања

 • 2

  [ДП106З] Медицинска рехабилитација на моторните нарушувања

 • 3

  [ДП101И/19] Генетски аспекти на лицата со инвалидност

 • 4

  [ФД230И/19] Академско пишување

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ДЕФ11] Первазивни развојни нарушувања

 • 2

  [ДЕФ10] Современи медицински тенденции кај Down синдром

 • 3

  [ФЗФ23] Академско пишување и објавување

 • 4

  [ФЗФ22] Квантитативни и квалитативни методи на истражување во дефектологијатаБиблиографија

Trajkovski V. Psychological aspects of autism spectrum disorder. Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. 2020 Jul 05; 3(1):14-23. https://doi.org/10.26407/2020jrtdd.1.30.

Трајковски В, Василевска Петровска И. Поддршка на социјални вештини и позитивно родителство. Прирачник за родители на деца со состојби од аутистичен спектар и професионалци од нивниот круг на поддршка. Македонско научно здружение за аутизам, Скопје, 2020; 1‒132.

Trajkovski V, Vasilevska Petrovska I. Mbështetja e shkathtësive sociale dhe prindësisë pozitive: doracak për prindërit e fëmijëve me gjendje të spektrit të autizmit dhe për profesionistët nga mjedisi i tyre i mbështetjes. Shoqata Shkencore e Maqedonisë për Autizmin, Shkup, 2020; 1‒126.

Trajkovski V, Vasilevska Petrovska I. Supporting social skills and positive parenting: manual for parents of children with autism spectrum conditions and professionals in their circle of support. Macedonian Scientific Society for Autism, Skopje, 2020; 1‒127.

Stankova T, Trajkovski V. Sexual Education of Persons with Autistic Spectrum Disorders: Use of the Technique: ‘Social Stories. Sex Disabil (2020). https://doi.org/10.1007/s11195-020-09655-y.

Trajkovski V, Stancheska T. The inclusion of students with autism spectrum disorders in the region of Southwest Macedonia. October 18-20th, 2019, Budva: c2019. 37-52.

Vasilevska Petrovska I, Giannakopoulou CA, Giannakopoulou CA, Winstanley A, Miletto R, Constanţa Roşca G, Ivanova B, Kaisa V, and Trajkovski V. Environmental Barriers and Facilitators to Participation of People with Autism Spectrum Disorders: stakeholders’ perspective. Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. 2019 Sep 08; https://doi.org/10.26407/2019jrtdd.1.19.

Vasilevska Petrovska I, Trajkovski V. Efects of a Computer‑Based Intervention on Emotion Understanding in Children with Autism Spectrum Conditions. Journal of Autism and Developmental Disorders 2019; 49 (10): 4244-4255. https://doi.org/10.1007/s10803-019-04135-5.

Troshanska J, Trajkovski V, Jurtoski F, Preece D. The impact of ASD on Macedonian families and their experience of parent education. Journal of Special Education and Rehabilitation 2018; 19(3-4): 127-138.

Trajkovski V. Health Condition in Persons with Autism Spectrum Disorders. Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. 2018 Dec 29; https://doi.org/10.26407/2018jrtdd.1.12.

Petrusevska B, Trajceska L, Mladenovska D, Trajkovski V, Sikole A. Predictors of Disability in Hemodialisis Patients. Journal of Morphological Sciences 2018; 1(2):65-68.

Трајковски ЕВ. Хумана генетика и физиологија (скрипта). Филозофски факултет, Институт за психологија, Скопје, 2018.

Stanoevska B, Anunciação L, Squires J, Singh A, Trajkovski V. Preliminary results of the Macedonian-adapted version of ages and stages developmental questionnaires. Journal of Neurosciences in Rural Practice 2018; 9:510-515.

Weerkamp Bartolomeus P, Peter S, Srivastava A, Fitzgerald M, Marazziti D, Poletaev A, Trajkovski V. Autism: is there a place for ReAttach therapy? A promotion of natural self-healing through emotions rewiring. Ebook Edition, Giovanni Fioriti Editore, 2018.

Trajkovski V. A comparison between electronic and printed journals. Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. 2018 Aug 15; 1(1):1-6. https://doi.org/10.26407/2018jrtdd.1.1.

Trajkovski V. Macedonia and Autism. Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Ed. Volkmar FR. Springer New York, 2017, pp. 1-6. doi: 10.1007/978-1-4614-6435-8_102172-1.

Preece D, Trajkovski V. Parent education in autism spectrum disorder – a review of the literature. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 2017; 53(1): 118-128.

Hansen DB, Orton LE, Adams C, Knecht L, Rindlisbaker S, Jurtoski F, Trajkovski V. A Pilot Study of a Behavioral Parent Training in the Republic of Macedonia. J Autism Dev Disord 47(6): 1878-1889. DOI 10.1007/s10803-017-3112-6.

Trajkovski V, Donev D. 20 years Journal of Special Education and Rehabilitation – a period of continuous development. Journal of Special Education and Rehabilitation 2017; 18(1-2): 5-16.

Trajkovski V, Jurtoski F. Early intervention in children with autism spectrum disorders in Republic of Macedonia. Early intervention in Special Education and Rehabilitation-thematic collection of international importance. October 14-16th, 2016, Subotica: c2016. 139-151.

Trajkovski V. How to select appropriate statistical test in scientific articles. Journal of Special Education and Rehabilitation 2016; 17(3-4): 5-28.

Trajkovski V. Immunogenetic aspects of autism spectrum disorders. Paediatria Croatica 2016; 60 (Supl 1): 84-89.

Trajkovski V. The role of article level metrics in scientific publishing. Journal of Special Education and Rehabilitation 2016; 17(1-2): 5-15.

Nolcheva M, Trajkovski V. Exploratory study: stress, coping and support among parents of children with autism spectrum disorders. Journal of Special Education and Rehabilitation 2015; 16(3-4): 84-100.

Trajkovski V. Journal of Special Education and Rehabilitation from scientific periphery to relevant scientific journal. Journal of Special Education and Rehabilitation 2015; 16(3-4): 5-12.

Ljubić A, Trajkovski V, Tojtovska B. Kongenitalna katarakta kod adolescenata sa Daunovim sindrom. Svet rada, Beograd, 2015; 12 (3): 322-329.

Trajkovski V. Medical genetics and its implementation in speech, language and hearing disorders. Collection of papers from II congress of Logopedists of Serbia. Belgrade, May, 15-17, 2015; 81-97.

Trajkovski V. Health protection system of persons with disabilities in Republic of Macedonia. Actual Defectological Practice-International Thematic Collection of Papers. Novi Sad, 2015; 320-331.

Ljubic A, Trajkovski V, Tesic M, Tojtovska B, Stankovic B. Ophthalmic manifestations in children and young adults with Down syndrome and congenital heart defects. Ophthalmic Epidemiology 2015; 22(2): 123–129. DOI: 10.3109/09286586.2015.1017652.

Trajkovski V, Spiroski M. DNA typing of HLA-A, -C, -B, AND -DRB1 in the children with autism in the Republic of Macedonia. Bratisl Lek Listy 2015; 116 (1): 14-19. DOI: 10.4149/BLL_2015_003.

Илиќ Пешиќ М, Трајковски В. Квалитет на односот меѓу браќа и сестри кај семејства што имаат дете со аутизам. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници. Зброник на трудови од Четврта меѓународна конференција: Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност, 17-19 октомври 2013, Охрид: Филозофски факултет, 2014. 494-504.

Митевска А, Трајковски В. Инклузија на учениците со аутистичен спектар на нарушувања. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници. Зброник на трудови од Четврта меѓународна конференција: Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност, 17-19 октомври 2013, Охрид: Филозофски факултет, 2014. 200-212.

Troshanska J, Trajkovski V. Stages of communication in children with autism. In: Chichevska Jovanova N, Dimitrova Radojichikj D, Jachova Z, editors. Proceedings of Fourth International Conference: Modern Aspects of Special Education and Rehabilitation of Persons with Disabilities, 2013 October 17-19; Ohrid: Faculty of Philosophy; c2014. 70-80.

Trajkovski V. Co-morbid medical conditions in autism spectrum disorders. In: Chichevska Jovanova N, Dimitrova Radojichikj D, Jachova Z, editors. Proceedings of Fourth International Conference: Modern Aspects of Special Education and Rehabilitation of Persons with Disabilities, 2013 October 17-19; Ohrid: Faculty of Philosophy; c2014. 56-69.

Љубиќ ДА, Трајковски ЕВ. Конгенитална-инфантилна езотропија. Vox Medici 2014; 23 (84): 357-359.

Ristovska L, Jachova Z, Trajkovski V. Early detection of developmental disorders in primary health care. Paediatria Croatica 2014; 58: 8-14.

Ristovska L, Jachova Z, Trajkovski V. Epidemiological aspects of developmental disorders in school aged children. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 2013; 49(2): 91-99.

Трајковски В. Критичко читање на научни трудови. Vox Medici 2013; 22 (81): 296-301.

Трајковски В. Плагијаторство во научната работа. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје,2012; 65: 262-274.

Lazarevska MA, Trajkovski V, Petrov R (eds.). Guidelines for Correct Attitude Towards Personds with Disabilities or Limited Abilities in Higher Education. Macedonian American Alumni Association, Skopje, 2012.

Трајковски В. Етика на објавување на стручно-научни трудови. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје,2011; 64: 453-468.

Ljubic A, Trajkovski V, Stankovic B. Strabismus, refractive errors and nystagmus in children and young adults with Down syndrome. Ophthalmic Genetics, 1–8, Early Online, 2011. DOI: 10.3109/13816810.2011.592175.

Ljubic A, Trajkovski V. Refractive errors in children and young adults with Down’s syndrome. Acta Ophthalmol 2011; 89 (4): 324-327.

Трајковски В. Аутизам и первазивни развојни нарушувања. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2011.

Тодоров И, Трајковски В. Проценка на комуникациските јазични способности кај лица со Брокина афазија како последица од цереброваскуларен инсулт. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2011; 12 (1-2): 17-31.

Ljubić A, Trajkovski V. Efekat veštačkih suza bez konzervansa kod nosilaca kontaktnih sočiva i kod nenosilaca kontaktnih sočiva. Svet rada, Beograd, 2010; 7 (6): 539-555.

Трајковски В. Генетска основа на Алцхајмеровата болест. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје,2010; 63: 615-629.

Љубиќ А, Трајковски В, Тојтовска Б. Страбизам и ризик фактори кај Down синдром. Vox Medici 2010; 19 (68): 110-112.

Станкова Т, Трајковски В. Ставови и размислувања на работодавачите, вработените лица и родителите за вработување на лицата со аутизам во Република Македонија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2010; 11 (3-4): 16-29.

Љубиќ А, Трајковски В, Тојтовска Б. Страбизам и рефрактивен статус кај Down синдром. Vox Medici 2010; 19 (66): 82-84.

Младеновска Б, Трајковски В. Ставовите и мислењата на родителите и студентите за сексуалниот развој, однесување и полов идентитет кај лицата со аутизам во Република Македонија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2010; 11 (1-2): 7-24.

Љубиќ А, Трајковски В, Тојтовска Б. Страбизам кај Down синдром. Vox Medici 2009; 18 (65): 63-65.

Spiroski M, Trajkovski V, Trajkov D, Petlichkovski A, Efinska-Mladenovska O, Hristomanova S, Djulejic E, Paneva M, Bozhikov J. Family analysis of immunoglobulin classes and subclasses in children with autistic disorder. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2009; 9 (4): 283-289.

Трајковски В. Физиологија со функционална анатомија на човекот. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2009.

Рашиќ О, Трајковски В. Полова едукација на лицата со инвалидност. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2009; 10 (1-2): 7-24.

Trajkovski V. Savremene tendencije u tretmanu autističnog spektra poremećaja. Zbornik radova „Savremeni tretman dece sa posebnim potrebama“. Institut za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. Dr Cvetko Brajović“, Beograd, 2009: 207-220.

Трајковски В. Фонијатрија (скрипта). Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2009.

Трајковски В, Рашиќ О. Практикум по физиологија со функционална анатомија. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2009.

Ljubić A, Trajkovski V, Kuturec M, Damjanovska Lj. Korelacija epilepsije i strabizma kod dece sa cerebralnom paralizom. Svet rada, Beograd, 2008; 5 (6): 603-616.

Трајковски В. Аутизмот и митохондријалната дисфункција. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 2008; 61: 539-550.

Каранфилоски А, Трајковски В. Сексуална едукација на лицата со ментална ретардација. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2008; 1-2: 55-66.

Љубиђ А, Трајковски В, Кутурец М. Афекција кранијалних нерава и страбизам код деце са церебралном парализом. Београдска дефектолошка школа, Београд, 2008, 1: 95-103.

Trajkovski V, Petlichkovski A, Efinska-Mladenovska O, Trajkov D, Arsov T, Strezova A, Ajdinski Lj, Spiroski M. Higher Plasma Cocentration of Food-Specific Antibodies in Persons with Autistic Disorder in Comparison to Their Siblings. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 2008; 23 (3): 176-185.

Трајковски ЕВ. Медицински основи на инвалидноста. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2008.

Ајдински Г, Трајковски В. Постдипломските студии на Институтот за дефектологија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2007; 3-4: 15-24.

Трајковски В. Физиолошки нарушувања кај аутизмот. Годишен зборник на Филоофскиот факултет, Скопје, 2007; 60: 651-670.

Трајковски ЕВ. Физиологија со функционална анатомија (скрипта). Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2007.

Traјkovski V. Biomedicinski tretman autizma. Zbornik radova Međunarodni znanstveni i stručni skup: “Rehabilitacija-stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Rijeka, 12-13 listopada, 2006; 48-55.

Рашиќ О, Трајковски В. Сексуална злоупотреба на лицата со ментална ретардација. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2006; 3-4: 57-67.

Трајковски В. Rett-ов синдром. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 2006; 59: 637-656.

Трајковски ЕВ. Медицински основи на инвалидноста 2 (скрипта). Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2006.

Трајковски ЕВ. Медицински основи на инвалидноста 1 (скрипта). Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2005.

Гроздановска Б, Трајковски В. Секвели кај болни со акутен бактериски менингитис на “Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби” – Скопје. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 3-4: 40-47.

Трајковски В, Василевска К, Ајдински Љ, Спироски М. Епидемиолошки карактеристики на аутизмот во Република Македонија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 3-4: 25-39.

Трајковски В. Генетика на аутизмот. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2005; 58: 495-513.

Каревска А, Трајковски В. Етиологија на говорните оштетувања во Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас-Скопје. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 1-2: 27-34.

Трајковски ЕВ. Хумана генетика. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2005.

Трајковски В. Новини во терапијата на аутизмот. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2004; 3-4: 43-56.

Ивановска Ј, Трајковски В, Ајдински Г, Лукиќ Д. Неке карактеристике адолесцената са аутизмом. Београдска дефектолошка школа. Београд, 2004; 2-3: 155-170.

Трајковски В. Етиологија на аутизмот. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2004; 1-2: 61-74.

Трајковски В. Генетски аспекти на деинквентното и криминалното однесување. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2004; 57: 579-591.

Trajkovski V, Ajdinski Lj, Spiroski M. Plasma Concentration of Immunoglobulin Classes and Subclasses in Children with Autism in the Republic of Macedonia: Retrospective Study. Croatian Medical Journal 2004; 45 (6): 746-749.

Трајковски ЕВ. Аутизам. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2004.

Трајковски В. Генетски аспекти на сексуалната ориентација и хомосексуалноста. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2003; 56: 447-459.

Трајковски В. Практикум по хумана генетика. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2003.

Трајковски В. Плазма концентрација имуноглобулинских класа и субкласа код деце са аутизмом у Републици Македонији. Београдска дефектолошка школа. Београд, 2002; 3: 161-168.

Trajkovski V. Imunogenetski analizi kaj lica so autizam vo Republika Makedonija. Filozofski fakultet, Skopje, 2002; 1-133, doktorska disertacija.

Трајковски В. Диференцијална дијагноза на аутистичниот синдром. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2002; 29 (55): 243-253.

Трајковски В, Ајдински Љ, Спироски М. Правата на лицата со аутизам во Република Македонија. Македонско научно здружение за аутизам, Скопје, 2002; 1-81.

Трајковски В, Спироски М. Имуна недостаточност и супресија на имуната система у деца с аутизам. Специална педагогика, Софија, Јуни, 2002; 2: 3-15.

Трајковски В. Имуногенетски аспекти аутизма. Београдска дефектолошка школа. Београд, 2001; 2-3: 88-96.

Копачев Д, Трајковски В. Аутизам и туберозна склероза. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2000; 3-4: 84-89.

Трајковски В. Приказ на книгата на д-р Горан Ајдински “Карактеристики во развојот кај лесно ментално ретардираните ученици”. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2000; 3-4: 193-194.

Трајковски В. Аутизмот на Интернет. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2000; 3-4: 124-131.

Копачев Д, Трајковски В. Невропсихолошко-динамски приод кон развојната психотична дисхармонија. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје,2000; 27 (53):347-356.

Трајковски В. Документ за лицата со аутизам. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје,2000; 27 (53): 357-377.

Копачев Д, Трајковски В. Ниво на доживување на телесна целост кај развојните диспраксични и дисгностички растројства. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2000; 1-2: 110-116.

Трајковски В, Спироски М. Имунодијагностика и имунотерапија на аутизмот. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2000; 1-2: 17-21.

Трајковски В. Новости в медикаментозната терапија при аутизам. Специална педагогика, Софија, Јуни, 2000; 2:16-22.

Трајковски В. Автоимуноста и аутизмот. Македонски медицински преглед, Скопје, 2000; 54 (Супл. 43): 47-53.

Трајковски В. Генетични аспекти на глухотата. Специална педагогика, Софија, Декември, 1999; 4: 3-16.

Трајковски В. Значењето на митохондријалните заболувања во дефектологијата. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1999; 3-4: 31-37.

Трајковски В. Генетски аспекти на глувоста. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје,1999; 26 (52): 423-435.

Трајковски В, Чакалароски К, Василевска К. Болнички леталитет кај пациенти со акутна бубрежна инсуфициенција во периодот 1990-1994 година. Македонски медицински преглед, Скопје, 1999; 53 (5-6): 305-311.

Трајковски В. Приказ на книгата на Д-р Анастас Лакоски “Психогенетика”. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1999; 1-2: 135-137.

Трајковски В. Етика и медицинска генетика. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1999; 1-2: 49-53.

Трајковски В, Чакалароски К, Василевска К. Фактори асоцирани со слабост и откажување на повеќе органи и системи кај пациенти со акутна бубрежна инсуфициенција. Македонско списание за медицина, 1998; 44(1-2):89-98.

Копачев Д, Трајковски В, Ајдински Г. Растроеното внимание како невропсихолошка когнитивна дисфункција. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1998; 4: 57-64.

Копачев Д, Трајковски В, Ајдински Г. Развојна дисхармонија од психотичен тип согледана од невропсихолошки аспект. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1998; 4: 40-46.

Čakalaroski K, Ivanovski N, Ristovska V, Tozija L Trajkovski V, Neškovski J, Polenaković M. Successful Transitory External Cardiac Electrostimulation in a Patient with Excessive Hyperkalemia and Bradycardia. Nephron 1998; 79: 381-382.

Трајковски  В.  Смртноста  кај  акутна  бубрежна  инсуфициенција (5 годишен клинички материјал). Магистерски труд. Медицински факултет: Скопје, 1998; 1-78.

Чакалароски К, Ристовска В, Поленаковиќ М, Трајковски В. Психијатриски компликации и адаптациони нарушувања кај пациенти лекувани со хронична хемодијализа. Македонски медицински преглед, Скопје, 1997; 51, 26-29.

Трајковски В, Ристовска В, Чакалароски К, Тозија Л, Ивановски Н, Поленаковиќ М, Нешковски Ј. Успешно привремено екстерно стимулирање на срцевата акција кај болен со ексцесивна хиперкалемија. Македонски медицински преглед, Скопје, 1996; 50, 166-168.