Д204З/18: Општа психологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаII2+36

Наставник: д–р Виолета Арнаудова

Цели на предметната програма:

Да се стекнат основни знаења од областа на психологијата кои ќе им помогнат на студентите поуспешно да ги следат содржините од другите психолошки предмети и да стекнат знаења кои ќе им помогнат подобро да ги објаснат појавите што се изучуваат во рамки на оваа студиска програма.

Содржина на предметната програма:

Вовед во психологијата: Предмет, развој и методи на психологијата. Органски основи на психичкиот живот. Развој на психичкиот живот. Психички процеси: осети, перцепции, учење, помнење и заборавање, мислење и говор, емоции, мотивација. Личност: Структура (способности, темепрамент, карактер), Динамика и развој на личноста (биолошки и социјални фактори за развој на личноста). Типови и типологии на личност. Теории за личноста.

Литература:

1. Рот, Н., Општа психологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009

2. Petz, B., Uvod u psihologiju. Psihologija za nepsihologe, Naklada Slap, 2008