Д202З/18: Знаковен јазик

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаII2+36

Наставник: д–р Зора Јачова

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за знаковниот јазик и стекнат способности за невербална комуникација со лицата со оштетен слух.

Содржина на предметната програма:

Дефинирање на знаковниот јазик; Историски развој на знаковниот јазик; Класификација на знаците; Дактилологија; Психолошкиот аспект на знаковниот јазик; Педагошкиот аспект на знаковниот јазик; Билингвално образование на глувите лица; Граматика назнаковниот јазик; Толкување; Карактеристики на преведувачот за глуви лица. Правила на толкување.

Литература:

1. Јачова, З., Ковачева Вељановска, О., Каровска, А., Разлики меѓу знаковните јазици, Круг, 2011

2. Савић, Љ., Невербална комуникација глувих и њена интерпретација, Централни одбор Савеза глувих и наглувих Југославије, 2002

3. Македонски речник на знаковен јазик, Сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, 1999

4. Seal Chafin, B., Znakovni jezik: najbolje prakse prevodjenja u odgoju i obrazovanju, Hrvatsko društvo tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih, Zagreb, 2014

5. Hyltenstam, K., Ahlgran, I. (eds.), Bilingualism in Deaf Education, Signum, Hamburg, 1994

6. Савић, Љ., Приручник за преводиоце глувим лицима, Савез глувих и наглувих Југославије, Београд, 1996