Д102З/18: Физиологија со функционална анатомија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
Специјална едукација и рехабилитацијаI3+26

Наставник: д-р Владимир Трајковски

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за научните достигања за основните принципи и механизми на функционирање на одделните органски системи, запознавање на студентите со механизмите на регулација на физичките и хемиските процеси во човечкиот организам. Ваквите сознанија се предуслов за разбирање на стручните предмети од студиската програма на дефектологија.

Содржина на предметната програма:

Функционална организација и општ план на телото. Регулирачките системи за одржувањето на внатрешната хомеостаза; Физиологијата на клетката; Телесни течности и електролити; Физиологија на крвта; Мускулен систем; Физиологијата на нервниот систем; Интелектуални функции на мозокот: учење и памтење; Систем на сетила; Ендокрин систем; Физиологија на говорот.

Литература:

1. Трајковски В., Физиологија со функционална анатомија на човекот. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2009

2. Трајковски В., Рашиќ О., Практикум по физиологија со функционална анатомија, Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2009

3. Гајтон, Хол, Медицинска физиологија, Академски печат, 2012

4. Констанцо Л. С., Физиологија, Арс Ламина, 2011

5. Shier D., Butler J., Lewis R., Hole’s Essentials of Human Anatomy and Physiology, McGraw Hill, 2009