А103З/18: Методологија на археолошките истражувања 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаI4+26

Наставник: д–р Драги Митревски

Цели на предметната програма:

Да се добијат знаења за суштината, принципите и методите на теренските археолошки истражувања.

Содржина на предметната програма:

Вовед во археологијата и археолошките истражувања, археолошки наоди и локалитети, поим за теренска стратиграфија. Организација и реализација на археолошки рекогносцирања, сондажни и систематски ископувања.

Литература:

1. Д. Митревски, Археолошки методи и принципи на теренското работење, Филозофски факултет, Скопје, 2008.

2. Група автори, Цивилизации на почвата на Македонија, кн. 2, МАНУ, 1995.

3. Д. Митревски, Праисторија на Македонија, кн.1, МАНУ, 2012.