А602З/18: Ранохристијанска археологија 2

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаVI4+26

Наставник: д–р Ирена Теодора Весевска

Цели на предметната програма:

Стекнување на научни и продлабочени сознанија за периодот на оформувањето и прифаќањето на христијанското учење; развивање вештини за анализа на материјалните артефакти инспирирани од него, како и на специфичната уметничка продукција, врз чија основа се гради средновековната култура.

Содржина на предметната програма:

Доцноантички провинции на територијата на РМ. Епископи од овие простори споменати во изворите. Ранохристијански објекти во РМ по градови: Скупи, Стоби, Баргала, Лихнид, Хераклеја Линкестис.

Литература:

1. Димитрова, Е., Керамичките релјефи од Виничкото Кале, Скопје, 1993.

2. Алексова, Б., Loca Sanctorum Macedoniae, култ на мартирите во Македонија од IV до IX век, Скопје, 1995.

3. Битракова-Грозданова, В., Старохристијански споменици во охридско, Охрид, 1975.

4. Манева, Е., „ Базиликата Де од Хераклеја Линкестис“, Лихнид 7, 1989.

5. Братож, Р., „Ранохристијанската црква во Македонија и нејзините односи со Рим“, Македонско наследство 13, 2000.

6. Лилчиќ В., Ранохристијанска црква, Скопје, 2003