А701З/18: Средновековна археологија 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаVII2+26

Наставник: д–р Ирена Теодора Весевска

Цели на предметната програма:

Да се добијат научни и продлабочени сознанија за процесите на развој на материјалната култура на Европскиот среден век, нејзините видови и елементи и да се развие способност за анализа на спецификите и значењето на археолошкиот материјал од средновековната култура.

Содржина на предметната програма:

Варварски племиња од германско и азиско тло, потекло, етногенеза, форми на урбано живеење, материјална култура, некрополи, митологија.

Литература:

1. Нидерле, Л., Словенске старине, 1954.

2. Конт, Ф., Словени, том I, 1989.

3. Ковачевић, Ј., Гарашанин, М., Материјална култура јужних Словена, САНУ, 1951.

4. Баришић, Ф., Византиски извори за историју народа Југославије, том I-II, САНУ 1966-1986.

5. Бабиќ, Б., Материјалната култура на Македонските Словени, Институт за старословенска култура – Прилеп, 1986.

6. Манева, Е., Средновековен накит од Македонија, Каламус, 1992.