А805И/18: Западноевропската уметност низ призмата на класичната археологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаVIII2+26

Наставник: д–р Татјана Филиповска

Цели на предметната програма:

Студентите да стекнат сознанија за значењето и улогата на класичната уметност и археологија во формирањето на европската култура и ликовно наследство.

Содржина на предметната програма:

Археолошките истражувања и остатоци како поттик за создавање во сферата на архитектурата и ликовните уметности од ренесансата до неокласицистичките тенденции во творештвото на Западна Европа. Класичните остатоци на Рим во проекцијата на ренесансниот и барокниот стил. Големата Тура и ископувањата во Помпеја и Херкуланум како вовед кон новата класицистичка естетика на 19. столетие.

Литература:

1. E. Garen, Kultura renesanse, Nolit, Beograd, 1982.

2. P. Murray, Renaissance Architecture, Electa Editrice, Milano, 1971.

3. H. Honour, Neo-classicism (Style and Civilization), Penguin Books, 1975.

4. D. Irwin, Neoclassicism, Phaidon Press, London, 2006.

5. Помпеја и њени музеји, Вук Караџић, Београд / Младинска књига, Љубљана, 1983.

6. T. Filipovska, “Classical Archaeology under the Auspices of European Art”, Systasis 22, 2013.

7. Ј. Ј. Winckelmann, History of the Art of Antiquty, Getty Publications, 2006.