А802З/18: ЗАНАЕТСКИ ТЕХНОЛОГИИ И КОНЗЕРВАЦИЈА

А802З/18: Занаетски технологии и конзервација

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаVIII4+26

Наставник: д–р Никос Чаусидис

Цели на предметната програма:

Запознавање со основните занаетски и уметнички технологии, материјали, поими и принципи, како и со методите на конзервација и реставрација.

Содржина на предметната програма:

Принципи на конзервацијата. Проблем на реставрирање. Познавање на материјали, технологии на изработка, болести и козервација на: камен, бронза, благородни метали, железо, керамика, стакло, органски материјали (дрво, коска, кожа, текстил…). Познавање на сликарски техники и материјали. Традиционални градежни техники; конзервација и реставрација на градби.

Литература:

1. Н. Чаусидис, Занаетчиски технологии и конзервација, Филозофски факултет, Скопје, 2012.

2. Д. Ванчевска, Б. Бозароска Павловска, Конзервација на метални археолошки предмети, НБРМ, 2013.

3. H. J. Plenderleith, A. E. A. Werner, Konzervacija muzejskih predmeta i umjetnina, Muzejski dokumentacioni centar, Zagreb, 1974.

4. Е. Јожеф, „Конзервација и рестаурација керамике“, Рад војвођанских музеја, 1, 19, Нови Сад, 1969-70, 258-288.

5. L. Losos, Nove metode konzervacije muzejskih zbirki, MDC, Zagreb, 1974.

6. Р. Малинова, Я. Малин, Прыжок в прошлое (эксперимент раскрывает тайны древниx эпох), Мысль, Moskva, 1988.