А706И/18: Помошни историски науки

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаVII2+26

Наставник: д–р Бобан Петровски

Цели на предметната програма:

Да се добијат продлабочени сознанија за неколку научни дисциплини кои одат во насока на оспособување на студентите за полесно совладување на историските поими, настани во теоријата, но и натамошната нивна практика.

Содржина на предметната програма:

Поим, развој и специфичности на следниве помошни историски науки: Архивискика, Палеографија, Дипломатика, Генеалогија, Хронологија, Хералдика, Сфрагистика, Нумизматика, Историска географија.

Литература:

1. Петровски Б., Помошни историски науки, Филозофски факултет, Скопје, 2010.

2. Антољак С., Помошни историски науки, УКИМ, Скопје, 1980.

3. Stipišić J., Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Školska kniga, Zagreb, 1972.

4. Петровски Б., Хералдика и инсигнии, Де Гама, Скопје, 2009.

5. Richards E. G., Mapping time. The Calendar and its History, Oxford University Press, 1998.