А506И/18: Основи на библиската археологија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаV2+26

Наставник: д–р Ирена Теодора Весевска

Цели на предметната програма:

Запознавање со културниот контекст на Палестина и стекнување основни познавања за библиската археологија, преку развивање способност за нејзино критичко преиспитување.

Содржина на предметната програма:

Историјат, развојни фази, географско-хронолошки распон и терминолошко-содржински елементи на библиската археологија, т.е базични теоретско-методолошки правци. Најважни локалитети во Палестина. Археологија на градовите и урбанизација.

Литература:

1. Aharoni, Y., The Archaeology of the Land of the Bible, London, 1982.

2. Albright, W. F., The Archaeology of Palestine, London, 1963.

3. Tubb, J. N. & Chapman, R. L., Archaeology and the Bible, London, 1990.

4. Ben-Tor, A. (ed.), The Archaeology of Ancient Israel, New Haven, 1993.

5. Connolly, P., Living in the Time of Jesus of Nazareth, Oxford, 1983.