А5033/18: Ранохристијанска археологија 1

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаV4+26

Наставник: д–р Ирена Теодора Весевска

Цели на предметната програма:

Стекнување на научни и продлабочени сознанија за периодот на оформувањето и прифаќањето на христијанското учење; развивање вештини за анализа на материјалните артефакти инспирирани од него, како и на специфичната уметничка продукција, врз чија основа се гради средновековната култура.

Содржина на предметната програма:

Литература:

1. Димитрова Е., Најстарите христијански симболи, Скопје, 1993.

2. Лилчиќ В., Ранохристијанска црква, Скопје, 2003

3. Krautheimer R., Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth, 1965.

4. Lowden J., Early Christian and Byzantine Art, New York, 1997.

5. Mancinelli F., The Catacombs of Rome, Firenze, 1999.