А406И/18: Антички eпиграфски споменици во Р.Македонија

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаIV2+26

Наставник: д–р Марјан Јованов, д–р Славица Бабамова

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со основните елементи на грчката и римската епиграфија и античките епиграфски споменици, со фокус и анализа на епиграфските споменици во Р. Македонија.

Содржина на предметната програма:

Дефиниција, предмет, проучување и копирање на натписите. Грчкото и латинското писмо на спомениците. Имиња, Курсус хонорум, видови епиграфски споменици, Епиграфските споменици од античкиот период од Р. Македонија.

Литература:

1. И. Микулчиќ, Антички градови во Македонија, МАНУ, Скопје, 1999.

2. S. Reinach, Traité d’épigraphie Grecque, Ernest Leoux, Paris, 1885.

3. R.Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Fontemoing et Cie, Paris, 1914.

4. N. Vulić, Spomenik 71, 75, 98, Beograd 1931;1933; 1941-48.

5. A. Evans, Antiquarian researches in Illyricum, part III-IV, Archaeologia 49, Westminster, 1885.

6. B. D. Josifovska, Inscriptions de la Mesie Superieure, VI, (Scupi et la region de Kumanovo), Beograd, 1982.