А306И/18: Вовед во научната работа

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаIII2+26

Наставник: д–р Ирена Теодора Весевска

Цели на предметната програма:

Студентите да се стекнат со основни и продлабочени знаења за методите и формите на научното работење и конечната обработка и публикација на научните факти.

Содржина на предметната програма:

Научни методи. Научна интерпретација. Археологијата и псевдоархеологија. Етички норми. Контекстуалност. Видови публикации. Теоретски пристапи и школи.

Литература:

1. Панзова, В., Прирачник за изработка на студентски трудови, Филозофски факултет, 2007.

2. Ходер, Ј., Читајќи го минатотo, Oxford University Press, 2005.

3. Гембл, К., Основи на археологијата, 2009.