А305И/18: Епиграфските споменици и археологијата

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаIII2+26

Наставник: д–р Марјан Јованов, д-р Славица Бабамова

Цели на предметната програма:

Запознавање на студентите со основните елементи на грчката и римската епиграфија, видови епиграфски споменици, нивна практична примена во археологијата.

Содржина на предметната програма:

Епиграфија и споменици на класичниот свет (грчки и римски). Улогата на натписите во антиката, епиграфски документи, споменици и археологија. Придонес на епиграфските споменици во археологијата, користењето на натписите, Корпора.

Литература:

1. L. Robert, Die Epigraphik der Klassischen Welt, R.H.V. GMBH, Bonn, 1970.

2. P. Corbier, L’epigrafie latine, Armand Colin, Paris, 2006.

3. B. F. Cook, Greek Inscriptions, British Museum Press, 1987.

4. F. Papazoglu, M. Milin, M. Ricl, Inscriptiones Graecae, Beograd, 1998.

5. И. Микулчиќ, Антички градови во Македонија, МАНУ, Скопје, 1999.

6. B. D. Josifovska, Inscriptions de la Mésie Superieure, VI, (Scupi et la region de Kumanovo), Beograd, 1982.