А205И/18: Историја на уметноста на стариот век

Студиска програма:Семестар:Часови:Кредити:
АрхеологијаII2+26

Наставник: д–р Марјан Јованов

Цели на предметната програма:

Стекнување на знаење за појавата на уметноста како феномен, развојот и најзначајните уметнички остварувања во древниот Египет, Месопотамија, уметничките дострели во источниот Медитеран и Егеја. Праисториската уметност во континентална и западна Европа. Студентите да развијат способност за културно и хронолошко вреднување на уметничките дела.

Содржина на предметната програма:

Појава и развој на уметноста во Европа: палеолитска уметност, мезолитска, неолитска, уметноста во бронзеното и железното време. Најзначајни уметнички дела. Уметноста во стариот Египет: архитектура, сликарство, скулптура, рељефи. Уметноста во Месопотамија и на Блискиот Исток, Сумер, Асир, Персија: архитектура, скулптура, рељефи. Уметноста во источен Медитеран и Егеја, Киклади, Крит, Микена, троја: архитектура, скулптура, сликарство, уметничко занаетчиство.

Литература:

1. W. Torbrugge, Nastajanje Evrope, Otоkar Keršovani, 1978.

2. A. Siliotti, Egipat, hramovi, ljudi i bogovi, Zagreb, 1999.

3. F. Durando, Drevna Grčka, Zagreb, 1999.

4. B. Gavela, Istorija umetnosti antičke Grčke, Beograd, 1969.

5. H. V. Janson, Istorija umetnosti, Beograd, 1978.

6. F. Bourbon, Drevne civilizacije, Zagreb, 2005.