Институт за социјална работа и социјална политика

д–р Маја Геровска Митев

Редовен професор

Маја Геровска Митев е редовен професор и главен уредник на списанието Ревија за социјална политика. Од 2014 година, таа е Национален координатор во Европската мрежа за социјална политика (ESPN). Исто така, почнувајќи од академската 2019/20 година таа е академски координатор на Централно-европската мрежа за социјална политика и социјална работа (CESPASWON) во рамките на програмата CEEPUS. Покрај ова, таа е член е на Истражувачката мрежа за социјална кохезија во Југоисточна Европа, основана при Европскиот институт на Лондонската школа за економија (од 2011 год.); член на регионалната иницијатива Иднината на социјалната држава на Западен Балкан (од 2016 год.) и член на Националната мрежа за Европското општествено истражување (од 2019 година).

Научната дејност на д-р Геровска Митев се фокусира на: испитување на променливата природа на системите на социјална заштита и нивното влијание врз сиромаштијата и социјалната исклученост; истражување на нееднаквостите во пристапот до социјалната заштита, како и основните услуги за луѓето со ниски примања. Публикацијата на д-р Геровска Митев, Материјална депривација, сиромаштија и социјална исклученост (Фондација Фридрих Еберт, 2012) претставува една од првите систематски и сеопфатни проценки на пресеците помеѓу сиромаштијата, социјалното исклучување и материјалното лишување во Македонија. Нејзиното неодамнешно истражување за „Исклученоста од социјалната заштита на луѓето со нестандардно вработување“ (2020) е објавено во едицијата за Социјалното исклучување и предизвиците на пазарот на трудот на Западен Балкан (Cambridge Scholars, 2020).

Д-р Геровска Митев има завршено додипломски (1996) и магистерски студии (2001) по социјална работа и социјална политика при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, магистерски студии по Европска социјална политика (2002) при Лондонската школа за економија, како и докторски студии по социјална политика и социјална работа (2005) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “во Скопје.

Истражувачки интереси: социјална политика, сиромаштија, социјално исклучување, социјални нееднаквости.

Проф. д–р Маја Геровска Митев изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [СРСП101З] Политика и економија на социјалните држави

 • 2

  [СРСП112И] Аналитички перспективи во политиката за социјална вклученост

На третиот циклус студии:
 • 1

  [СРСП1] Современи теории и стратегии на социјалната политика и социјалниот развој

 • 2

  [СРСП3] Компаративни мерила за сиромаштија и социјална исклученостБиблиографија

Mustafa, A. and Gerovska-Mitev, M. (2022). Social protection expenditure and redistribution in the Western Balkans. Journal of International and Comparative Social Policy, 1–18. https://doi.org/10.1017/ics.2022.1

Gerovska Mitev, Maja (2021). ESPN Thematic Report on Social protection and inclusion policy responses to the COVID-19 crisisNorth Macedonia, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission.

Gerovska Mitev, M. (2020) “Exclusion from Social Protection of People in Non-Standard Employment: The Case of North Macedonia” in Bartlett, W., Monastiriotis, V. and Koutroumpis, P. (eds.) Social Exclusion and Labour Market Challenges in the Western Balkans, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Геровска Митев, М. (2019) „Нови парадигми на социјалната држава“, Како до социјална држава, Скопје: Фондација Фридрих Еберт: 38-53.

Gerovska Mitev, M. (2019) “IGO’s strategic frameworks and poverty alleviation” in An, S, Stubbs, P, Chubarova, T. and Deacon, B. (eds) Social Policy, Poverty and Inequality in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union, Stuttgart: Ibidem Verlag.

Gerovska Mitev, Maja (2019) Financing social protection in North Macedonia, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission.

Gerovska Mitev, M. (2019) “Social policy during a decade of centre-right governance in Macedonia” in Reiner, O. and Bartlett, W. (eds.) Western Balkan Economies in Transition: Recent Economic and Social Developments, Berlin: Springer.

Геровска Митев, М. (2018) Перцепциите на граѓаните за правата и услугите од социјална заштита и социјално осигурување: извештај од теренско истражување, Скопје: Центар за управување со промени.

Gerovska Mitev, M. and Bornarova, S. (2017) “Welfare State Ideologies and Long Term Care Regimes: Challenges of Working Age Carers with Dependent Relatives in Macedonia” in Social Policy, No. 1/2017, Year 52: 9-26.

Gerovska Mitev, M. (2017) “When Active is Passive: Conditional Cash Transfers and Employment Creation in Macedonia” in Scopetta, A., Leichsenring, K. and Stamatiou, W. (eds.) Innovative Approaches in Labor Market Policy and Health and Long Term Care in Eastern Europe, Vienna: European Centre for Social Welfare and Research. pp.6-23.

Geroвska Mitev, M. (2016) “ Welfare State Realities in Macedonia: Trends and Challenges” in Schubert, K., de Vilota, P. and Kuhlmann, J. (eds.) Challenges to European Welfare Systems, New York: Springer: 497-512. 

Gerovska Mitev, M. (2016) “Social Policy Challenges and Strategic Priorities in the EU Candidate Countries” in Journal on European Perspectives of the Western Balkans, Volume 8 Number 1(14) April 2016: 65-88.

Gerovska Mitev, M (2015) “Poverty and Social Exclusion in Macedonia, Serbia and Croatia: Status and Policy Responses” in Revija za Socijalnu Politiku, Vol. 22, Issue 1, 2015, pp.81-94.

Gerovska Mitev, M. (2013) “The Impact of the Global Economic Crisis on the Labor Market and Social Services in Macedonia” in Bartlet W. and Uvalic, M. (eds.) The Social Consequences of the Global Economic Crisis in South East Europe, London: LSE and LSEE Research on South East Europe: 109-121

Gerovska, Mite. M., Stubbs, P. (2012) “The Social Policy Challenges of Europe 2020 in the EU Candidate Countries: The Case of Croatia and Macedonia”, Journal of Comparative Politics, Vo.5, No.1: 60-72.

Gerovska Mitev, M. (2012) “Implications of EU2020 Targets and Indicators on Social Inclusion and Poverty in Macedonia” in Dodovski, I. et al. (eds.) Europe 2020: Towards Innovative and Inclusive Union, Skopje: University American College: 84-103.

Gerovska Mitev, M. (2012) Material deprivation, poverty and social exclusion among households in Macedonia, Skopje: Friedrich Ebert Foundation.

Bornarova, S. and Gerovska Mitev, M. (2009) Social Exclusion, Ethnicity and Older People, Skopje: Faculty of Philosophy.

Gerovska Mitev, M. (2009) Well-being of children in difficult economic times, Skopje: UNICEF.

Геровска Митев, М. (2008) Социјална политика на Европската Унија, Скопје: Филозофски факултет.

Gerovska Mitev, M. (2008) (ed.) Reframing Social Policy: actors, dimensions, reforms, Skopje: Faculty of Philosophy and Friedrich Ebert Foundation.

Геровска Митев, М., Стабс, П. (2008) „Клучни социјални индикатори и политики за мерење на сиромаштијата и социјалната исклученост“, Ревија за социјална политика Год. 1, бр.1: 20-33.

Gerovska Mitev, M. (2007) ‘Macedonia’ in Deacon, B. and Stubs, P. (eds.) Social Policy and International Interventions In South East Europe, Cheltenham: Edward Elgar.

Gerovska Mitev, M. (2006) “Effects of Europeanisation on social policies of Slovenia and Macedonia: convergence vs. disparity?” Proceedings of the 1st Annual SEERC Doctoral Student Conference, Thessaloniki: South East European Research Centre.

Gerovska Mitev, M. (2006) “Diseminacija evropske socijalne politike: instrumenti i efekti” u Vukovic, D. i Cekerevac, A. (ured.) Socijalna politika u procesu evropskih integracija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka.

 Gerovska Mitev, M. (2004) “Evropeizacija socijalnih politika: nacionalne prilagodbe u Jugoistocnoj Europi”, Revija za socijalnu politiku, god.11, br.3-4,  str.321-341.

Геровска, М. (2003) „Европската социјална политика: пречки и можности за иден развој“, Годишен зборник, книга 56, Скопје: Филозофски факултет.

Donevska, M. and Gerovska M. (2003) “Macedonia” in Munday, B. (ed.) Social Care in Central and Eastern Europe, Kent:European Institute of Social Services, University of Kent: 115-135.

Геровска, М. (1999) „Делувањето на глобалните социјални актери во македонски контекст“, Годишен зборник, книга 26 (52), Скопје: Филозофски факултет.

Доневска, М., Геровска, М. (1999) (уред.) Социјална политика и социјална работа: избор на текстови, Скопје: Филозофски факултет.

Геровска М. (1997) “Реалните димензии на социјалната држава“ Социолошка ревија, бр. 1-2, год. III: 142-147.