Студиска програма филозофија трет циклус


СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ПОЛЕТО ФИЛОЗОФИЈА

семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
прв семестар12предмети за стекнување генерички знаења
професорите реализатори
1. задолжителен предмет/активност: Научноистражувачка етика 4 ЕКТС
2. задолжителен предмет/активност: Методологија на научноистражувачката работа 4 ЕКТС
3. изборен предмет/активност: еден предмет од Листата на изборни предмети од третата група предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување – универзитетска листа на изборни предмети од трет циклус студии 4 ЕКТС
18изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување, секоја студиска програма определува број на кредити кои согласно актите и закон кои ќе ги носат наставните предмети од оваа група)професорите реализатори
Задолжителен предмет од полето на истражување 6 ектс
Задолжителен предмет од полето на истражување 6 ектс
Изборен предмет од полето на истражување 6 ектс
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
втор семестар12изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување, секоја студиска програма определува број на кредити кои согласно актите и закон кои ќе ги носат наставните предмети од оваа група)професорите реализатори
Изборен предмет од полето на истражување 6 ектс
Изборен предмет од полето на истражување 6 ектс
14задолжителен предмет/активност: истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог проект за докторски труд: достава на пишан материјал од кандидатот и потврда од менторот) менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во вториот семестар опфаќа критички преглед на постојната литература што се однесува на определен проблем на истражување и можни насоки за изработката на докторскиот труд)раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
трет семестар27задолжителен предмет/активност: поднесување на предлог проект за изработка на докторски трудменторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3задолжителен предмет/активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни.) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
четврти семестар 26задолжителен предмет/активност: учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд, што се потврдува со сертификат за учество менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во четвртиот семестар опфаќа изработка на предлог проект за докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија)раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
петти семестар27задолжителен предмет/активност: објавување на дел од оригиналните резултати од докторскиот труд (во смисла на член 2 точка 24 од Законот за високото образование „Службен весник на Република Македонија “бр. 82/2018) менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3задолжителен предмет/активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни. ) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
шести семестар 4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во шестиот семестар опфаќа презентација на дел од резултатите од докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија)раководител (врз основа на записник)
26задолжителен предмет/активност:одбрана на докторскиот трудменторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФ230Научно-истражувачка етика(општ дел за сите студиски програми на трет циклус студии)30% општ дел Проф. д-р Дејан Донев4
ФЗФ230Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето на хуманистичките науки (задолжителен предмет од Школата за докторски студии)70% посебен дел Проф.д-р Дејан Донев4

Листа бр. 1 (Студентот избира еден предмет)

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФ430Методологија на научноистражувачката работа (општ дел за сите студиски програми на трет циклус студии)30% општ дел Проф. д-р Виолета Панзова4
ФЗФ430Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на хуманистичките науки(во полето филозофија)70% посебен дел Проф. д-р Ана Димишковска Проф д-р Владимир Давчев4

Листа бр. 2 (студентот избира еден предмет)

Листа на други предмети од обуката за истражување „Листа на УКИМ“

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФ1330Создавање на научно делоПроф. д-р Ана Димишковска
Проф. д-р Владимир Давчев
4

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО НА ИСТРАЖУВАЊЕ

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФИФ130Современа западна филозофијаПроф. д-р Ферид Мухиќ

Проф. д-р Вера Георгиева

Проф. д-р Ристо Солунчев
6
ФИФ230Филозофска методологијаПроф. д-р Виолета Панзова
Проф. д-р Мирко Ѓошевски
6

ЛИСТА БР. 3: Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување

 (студентот избира три предмети, еден во прв семестар и два во втор семестар)

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФИФ330Логос и космос во античката филозофијаПроф. д-р Вера Георгиева
Проф. д-р Јасмина Поповска
6
ФИФ430Филозофијата на личноста во ВизантијаПроф. д-р Вера Георгиева
Проф. д-р Јасмина Поповска
6
ФИФ530Егзистенцијализмот и филозофијата на живототПроф. д-р Ферид Мухиќ6
ФИФ630Германски класичен идеализамПроф. д-р Ферид Мухиќ6
ФИФ730Критичка Теорија и Франкфуртската ШколаПроф. д-р Ристо Солунчев6
ФИФ830Историја на источните филозофииПроф. д-р Љубомир Цуцуловски6
ФИФ930Филозофија и религијаПроф. д-р Љубомир Цуцуловски
Проф. д-р Марија Тодоровска
6
ФИФ1030Религијата и моралотПроф. д-р Љубомир Цуцуловски
Проф. д-р Марија Тодоровска
6
ФИФ1130Аналитичка филозофијаПроф. д-р Владимир Давчев6
ФИФ1230Филозофија на логикатаПроф. д-р Ана Димишковска6
ФИФ1330Современи логички истражувања на природните јазициПроф. д-р Виолета Панзова6
ФИФ1430Индуктивна логикаПроф. д-р Мирко Ѓошевски6
ФИФ1530Теории за вистината во XX векПроф. д-р Мирко Ѓошевски6