Студиска програма безбедност трет циклус


СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ПОЛЕТО БЕЗБЕДНОСТ

ПРВА ГОДИНА
СеместарКредити Активност по семестар
прв семестар61. Научно-истражувачка етика со примена и примери во подрачјето (задолжителен предмет)
62. Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки (Листа бр.1)
63. Изборен предмет од листата на други предмети од обуката за истражување (Листа бр.2)
64. Задолжителен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (модул)
65. Задолжителен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (модул)
66. Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (Листа бр.3)
ВКУПНО30

ПРВА ГОДИНА
СеместарКредити Активност по семестар
втор семестар61. Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (Листа бр.3)
62. Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (Листа бр.3)
2 3. Докторски семинар
24. Годишна конференција со презентација
145. Истражување (за подготовка на темата за докторска дисертација)
ВКУПНО30

ВТОРА ГОДИНА
СеместарКредити Активност по семестар
трет семестар281. Истражување ( подготовка и поднесување на пријавата за темата за докторската дисертација)
22. Докторски семинар со поднесување труд за рецензија
ВКУПНО30

ВТОРА ГОДИНА
СеместарКредити Активност по семестар
четврт семестар281. Истражување ( подготовка и поднесување на пријавата за темата за докторската дисертација)
22. Докторски семинар со поднесување труд за рецензија
ВКУПНО30

ТРЕТА ГОДИНА
СеместарКредити Активност по семестар
петти семестар281. Истражување и објавување резултати
22. Докторски семинар со поднесување труд за рецензија
ВКУПНО30

ТРЕТА ГОДИНА
СеместарКредити Активност по семестар
шести семестар281. Истражување и пишување на тезата
32. Годишна конференција со презентација на рецензираниот труд од петти семестар
23. Работилница за истражувачка практика
ВКУПНО30

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ
КОДЧАСОВИПРЕДМЕТНАСТАВНИККРЕДИТИ
ФЗФ130Научно-истражувачка етика(опшдел за сите студиски програми на трет циклус студии)-30% општ делПроф. д-р Кирил Темков4
Научно-истражувачка етика со примена и примери во подрачјето на општествените науки (задолжителен предмет од Школата за докторски студии-70% посебен делПроф. д-р Кирил Темков
ВКУПНО 4

ЛИСТА БР.1

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ
КОДЧАСОВИПРЕДМЕТНАСТАВНИККРЕДИТИ
ФЗФ330Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки Проф. д-р Виолета Панзова 4
ВКУПНО 4

Листа бр.2 Листа на УКИМ (СТУДЕНТОТ ИЗБИРА ЕДЕН ПРЕДМЕТ)

КОДчасовиНазив на предметната програмаРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФ730Европска визуелна култураПроф. д-р Татјана Филиповска
Доц. д-р Дафина Герасимовска
4
ФЗФ830Античка материјална култураДоц. д-р Марјан Јованов
Доц. д-р Антонио Јакимовски
4
ФЗФ9 30Статистичка анализа на податоципроф. д-р Наташа Ангелоска Галевска4
ФЗФ10 30Статистичка анализа на податоците во социолошките истражувањаПроф.д-р Аница Драговиќ
Проф.д-р Амалија Јовановиќ
4
ФЗФ11 30Теории и стратегии на социјалното претприемништвопроф. д-р Јован Пејковски4
ФЗФ12 30Теоретско-методолошки ориентации за социјално дејствувањепроф. д-р Мариа Доневска4
ФЗФ13 30Создавање на научно делоПроф. д-р Виолета Панзова
Проф. д-р Ана Димишковска
4
ФЗФ14 30Античките основи на европската наука и култура Проф. д-р Витомир Митевски4
ФЗФ15 30Латинизите и грцизмите во стручната терминологијаПроф. д-р Маргаритa Бузалковска- Алексова4
ФЗФ16 30Планирање на научното истражување во науките за човековото однесувањепроф.д-р Виолета Петроска-Бешка
проф.д-р Николина Кениг
4
ФЗФ17 30Статистичка обработка на податоциПроф. д-р Николина Кениг
Доц. д-р Билјана Блажевска Стоилковска
4
ФЗФ18 30Методи и подготовка на истражување (на англиски јазик) Methods and research development проф. д-р Аница Драговиќ
Проф. д-р Isabell Schierenbeck
4
ФЗФ1930Перспективи и теории за разрешување на конфликти (на англиски јазик) Perspectives and Theories of Conflict Resolution проф. д-р Лидија Георгиева
проф. д-р Michael Schulz
4
ФЗФ20 30Методи за анализа на конфликти и студии на случај (на англиски јазик) (Conflict analysis methods and case studies) проф. д-р Лидија Георгиева
проф. д-р Michael Schulz
4
ФЗФ21 30Проценка на влијанието на интервенциите (на англиски јазик) Peace and Conflict Impact Assessment PCIA проф. д-р Лидија Георгиева
проф. д-р Michael Schulz
4
ФЗФ22 30Квантитативни и квалитативни методи на истражување во дефектологијатаПроф.д-р Наташа Ангелоска-Галевска
Проф. д-р Зора Јачова
Проф. д-р Владимир Трајковски
4
ФЗФ23 30Академско пишување и објавувањеПроф. д-р Владимир Трајковски
Проф. д-р Наташа Ангелоска Галевска
Проф. д-р Зора Јачова
4

ПРИЛОГ БР. 4.3.

14.3. ПРЕДМЕТИ ОД ПОДРАЧЈЕТО, ПОЛЕТО ИЛИ ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ

КОДЧАСОВИПРЕДМЕТНАСТАВНИККРЕДИТИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО, ОБЛАСТА И ОД ПОТЕСНАТА ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ
БОМ130Национална безбедност и разузнавањепроф. д-р Митко Котовчевски6
БОМ230Стратегиски проценки и безбедносно планирањепроф. д-р Оливер Бакрески6
ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТА БР. 3 (студентот избира три предмети – еден во прв семестар и два во втор семестар)
БОМ730Европска и регионална безбедностпроф. д-р Лидија Георгиева6
БОМ830Внатрешни вооружени конфликтипроф. д-р Синиша Даскаловски6
БОМ930Meѓународната безбедност во 21 векпроф.д-р Билјана Ванковска 6
БОМ1030Геополитички аспекти на националната безбедностпроф. д-р Тони Милески6

МОДУЛ ОДБРАНА
КОДЧАСОВИПРЕДМЕТНАСТАВНИККРЕДИТИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО, ОБЛАСТА И ОД ПОТЕСНАТА ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ
БОМ330Креирање на одбранбени стратегиипроф. д-р Зоран Нацев6
БОМ430Современа воена организацијапроф. д-р Синиша Даскаловски6
ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТА БР. 3 (студентот избира три предмети – еден во прв семестар и два во втор семестар)
БОМ1130Вооружени конфликти и тероризампроф. д-р Митко Котовчевски6
БОМ1230Теории и институции за менаџирање на кризипроф. д-р Марина Митревска6
БОМ1330Современи одбранбени системипроф. д-р Ванчо Кенков
проф. д-р Зоран Нацев
6
БОМ1430Управување со ризиците и кризите во животната срединапроф. д-р Тони Милески6
БОМ1530Планирање на ресурсите во одбранатапроф. д-р Оливер Бакрески6
МОДУЛ МИР
КОДЧАСОВИПРЕДМЕТНАСТАВНИККРЕДИТИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО, ОБЛАСТА И ОД ПОТЕСНАТА ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ
БОМ530Хуманитарните аспекти на мирот и развојотпроф. д-р Марина Митревска6
БОМ630Разрешување на конфликти: теорија и праксапроф. д-р Лидија Георгиева6
ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТА БР. 3 (студентот избира три предмети – еден во прв семестар и два во втор семестар)
БОМ1630Политиката на градење на мирот проф. д-р Билјана Ванковска
проф.д-р Рина Киркова
6
БОМ1730Психологија на мирот и конфликтитепроф. д-р Михајло Поповски6
БОМ1830Глобализациски процеси и миротпроф. д-р Зоран Нацев6
БОМ1930Родот во политиките за градење на миротпроф. д-р Зорица Салтировска6