Студиска програма педагогија трет циклус


СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ПОЛЕТО ПЕДАГОГИЈА

семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
прв семестар12предмети за стекнување генерички знаења
професорите реализатори
1.Задолжителен предмет: 4 ЕКТС
Научно-истражувачка етика 30% -општ дел Научно-истражувачка етика во педагогијата 70% – посебен дел (Листа број 1)
-Верификува со потпис за присуство наставникот – реализатор за 30% -Верификува со потпис и оцена наставникот-реализатор задолжен за 70%
2. задолжителен предмет/активност:
4 ЕКТС
Методологија на научни истражувања 30% Методологија на научни истражувања во образованието 70%
Верификува со потпис и оцена првиот наставник-реализатор за 70%
Изборен предмет: 4 ЕКТС
Еден предмет од Листата на изборни предмети од третата група предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување – универзитетска листа на изборни предмети од трет циклус студии –Листа број 2)
Верификува со потпис и оцена првиот наставник-реализатор
18Изборни предмети од полето и областа на истражување професорите реализатори
4. Изборен предмет од полето на истражување 6 ЕКТС.
5. Изборен предмет од полето на истражување 6 ЕКТС.
6. Изборен предмет од полето на истражување 6 ЕКТС.

(Три предмети од Листата на изборни предмети од полето и областа на истражиување – Листа број 3. Секој предмет носи по 6 ЕКТС.)
Верификува со потпис и оцена првиот наставник-реализатор
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
втор семестар12Изборни предмети од полето и областа на истражувањепрофесорите реализатори
7.Изборен предмет од полето на истражување 6 ЕКТС.
8. Изборен предмет од полето на истражување 6 ЕКТС.
(Студентот избира два предмети од Листата на изборни предмети од полето и областа на истражиување – Листа број 3. Секој предмет носи по 6 ЕКТС.)
Верификува со потпис и оцена првиот наставник-реализатор
14Задолжителна активност: истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог проект за докторски труд: достава на пишан материјал од кандидатот и потврда од менторот) Менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4Задолжителна активност: годишна конференција (конференцијата во вториот семестар опфаќа критички преглед на постојната литература што се однесува на определен проблем на истражување и можни насоки за изработката на докторскиот труд)раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
трет семестар27Задолжителна активност: поднесување на предлог проект за изработка на докторски трудМенторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3Задолжителна активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни.) Раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
четврти семестар 26Задолжителна активност: учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд, што се потврдува со сертификат за учество менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4Задолжителна активност: годишна конференција (конференцијата во четвртиот семестар опфаќа изработка на предлог проект за докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
петти семестар27Задолжителна активност: објавување на дел од оригиналните резултати од докторскиот труд (според член 2 точка 24 од Законот за високото образование „Службен весник на Република Македонија “бр. 82/2018) менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3задолжителен предмет/активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни. ) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
шести семестар 4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во шестиот семестар опфаќа презентација на дел од резултатите од докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија)раководител (врз основа на записник)
26задолжителен предмет/активност: одбрана на докторскиот трудменторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата

Листа бр. 1 – ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ ОД ОБУКАТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФП130Научно-истражувачка етика (општ дел за сите студиски програми на трет циклус студии -30%)30% општ дел Проф. д-р Дејан Донев 4
Научно-истражувачка етика во педагогијата (задолжителен предмет од Школата за докторски студии – посебен дел – 70%) 70% посебен дел Проф. д-р Анета Баракоска
ФЗФП230Методологија на научни истражувања (општ дел – 30%)Проф. д-р Наташа Ангелоска Галевска4
Методологија на научни истражувања во образованието (посебен дел – 70%) Проф. д-р Наташа Ангелоска Галевска Проф. д-р Елизабета Томевска Илиевска

Листа бр. 2 – ДРУГИ ПРЕДМЕТИ ОД ОБУКАТА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ (студентот избира еден предмет од листата на УКИМ)

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФП330Статистичка анализа на податоциПроф. д-р Наташа Ангелоска Галевска4
*30**4

*Останатите предмети се понудени на листата на предмети на УКИМ на следниот линк:

http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/368_Univerzitetska_2018_22102018.pdf

ЛИСТА БР. 3 – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО И ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ(студентот  избира пет предмети од кои три во I семестар и два предмети во II семестар)

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ПЕД0130АЛТЕРНАТИВНИ ПРИСТАПИ ВО РАНОТО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈПроф. д-р Лена Дамовска
Проф. д-р Алма Тасевска
6
ПЕД0230ДИДАКТИЧКО МЕТОДСКИ ПРИОДИ НА НАСТАВАТА ОД ЈАЗИЧНО И УМЕТНИЧКО ПОДРАЧЈЕПроф. д-р Јасмина Делчева- Диздаревиќ
Проф. д-р Елизабета Томевска Илиевска
6
ПЕД0330ДИДАКТИЧКО МЕТОДСКИ ПРИОДИ НА НАСТАВАТА ОД МАТЕМАТИЧКО И ПРИРОДНО-НАУЧНО ПОДРАЧЈЕПроф. д-р Јасмина Делчева- Диздаревиќ6
ПЕД0430ЕВРОПСКИ МОДЕЛИ НА СОЦИЈАЛНО-ПЕДАГОШКА РАБОТАПроф. д-р Сузана Миовска-Спасева
Проф. д-р Борче Костов
6
ПЕД0530ИНДИКАТОРИ НА КВАЛИТЕТОТ ЗА РАНО ОБРАЗОВАНИЕ Проф. д-р Алма Тасевска6
ПЕД0630ИНТЕРАКТИВНИ КОМПЕТЕНЦИИ – РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАПроф. д-р Елизабета Томевска Илиевска6
ПЕД0730КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИСТАПИ НА ИСТРАЖУВAЊЕ НА ПЕДАГОШКИТЕ ПОЈАВИ Проф. д-р Наташа Ангелоска-Галевска
Проф. д-р Елизабета Томевска Илиевска
6
ПЕД0830КОМПАРАТИВНА ОБРАЗОВНА ПОЛИТИКАПроф.д-р Сузана Миовска-Спасева
Проф. д-р Анета Баракоска
6
ПЕД0930КОМПАТИБИЛНОСТА НА ПРОГРАМСКИТЕ ПОДРАЧЈА ВО ПРЕДУЧИЛИШНА И РАНА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТПроф. д-р Лена Дамовска
Проф. д-р Алма Тасевска
6
ПЕД1030КОНЦЕПТОТ НА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕПроф. д-р Елена Ризова6
ПЕД1130КУРИКУЛУМ НА СОВРЕМЕНОТО УЧИЛИШТЕПроф. д-р Вера Стојановска
Проф. д-р Јасмина Делчева- издаревиќ
6
ПЕД1230КУРИКУЛУМИ ЗА РАНО ОБРАЗОВАНИЕ Проф. д-р Лена Дамовска6
ПЕД1330МЕТОДСКИ ПРИОДИ НА ИГРОВНАТА АКТИВНОСТ Проф. д-р Алма Тасевска6
ПЕД1430МОДЕЛИРАЊЕ НА НАСТАВНИОТ ПРОЦЕСПроф. д-р Вера Стојановска
Проф. д-р Јасмина Делчева- Диздаревиќ
6
ПЕД1530МУЛТИМЕДИЈАЛНА ДИДАКТИКАПроф. д-р Вера Стојановска6
ПЕД1630МУЛТИСЕКТОРСКО ПАРТНЕРСТВО ВО СОЦИЈАЛНО-ПЕДАГОШКАТА РАБОТАПроф. д-р Сузана Миовска-Спасева
Проф. д-р Анета Баракоска
6
ПЕД1730НАПРЕДНИ СТАТИСТИЧКИ ПОСТАПКИ ВО ПЕДАГОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊАПроф. д-р Наташа Ангелоска-Галевска6
ПЕД1830НОВИ ТРЕНДОВИ ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕПроф. д-р Лена Дамовска6
ПЕД1930ОБРАЗОВАНИЕТО И ПОЛИТИКАТАПроф. д-р Анета Баракоска
Проф. д-р Борче Костов
6
ПЕД2030ОСИГУРУВАЊЕ КВАЛИТЕТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО Проф. д-р Зоран Велковски
Проф. д-р Елена Ризова
6
ПЕД2130ПЕДАГОШКА ПРЕВЕНЦИЈА НА НАРУШЕНО ОДНЕСУВАЊЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕПроф. д-р Борче Костов6
ПЕД2230ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВОЗРАСНИТЕПроф. д-р Зоран Велковски6
ПЕД2330ПРЕТПРИЕМНИШТВО И МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВОЗРАСНИТЕПроф. д-р Зоран Велковски
Проф. д-р Елена Ризова
6
ПЕД2430РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И МЕНАЏМЕНТ СО ЗНАЕЊЕТОПроф. д-р Зоран Велковски
Проф. д-р Елена Ризова
6
ПЕД2530СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИПроф. д-р Наташа Ангелоска-Галевска
Проф. д-р Борче Костов
6
ПЕД2630СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ KAKO СОВРЕМЕНА ПЕДАГОШКА КАТЕГОРИЈАПроф. д-р Анета Баракоска
Проф. д-р Борче Костов
6
ПЕД2730СОВРЕМЕНИ ПРИСТАПИ ВО КОМПАРАТИВНОТО ПРОУЧУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТОПроф. д-р Сузана Миовска-Спасева
Проф.д-р Наташа Ангелоска-Галевска
6
ПЕД2830СТРАТЕГИИ НА ВИЗУЕЛНА, ГРАФИЧКА И СИМБОЛИЧКА КОМУНИКАЦИЈА ВО НАСТАВАТАПроф. д-р Јасмина Делчева- Диздаревиќ
Проф. д-р Елизабета Томевска Илиевска
6
ПЕД2930ТЕОРИСКИ ПАРАДИГМИ ВО ПЕДАГОШКАТА НАУКАПроф. д-р Анета Баракоска6
ПЕД3030ТЕОРИСКИ ПРИСТАПИ ВО СОЦИЈАЛНАТА ПЕДАГОГИЈАПроф. д-р Сузана Миовска-Спасева6
ПЕД3130УПРАВУВАЊЕ И СТРУЧНО-ПЕДАГОШКО ВОДЕЊЕ НА УЧИЛИШТЕТОПроф. д-р Вера Стојановска 6