Студиска програма психологија трет циклус


СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ПОЛЕТО ПСИХОЛОГИЈА

семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
прв семестар12предмети за стекнување генерички знаења
професорите реализатори
1. задолжителен предмет/активност: Научноистражувачка етика 4 ЕКТС
2. задолжителен предмет/активност: Методологија на научноистражувачката работа 4 ЕКТС
3. изборен предмет/активност: еден предмет од Листата на изборни предмети од третата група предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување – универзитетска листа на изборни предмети од трет циклус студии 4 ЕКТС
18 4. изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување) 6 ЕКТС

5. изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување) 6 ЕКТС

6. изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување) 6 ЕКТС
професорите реализатори
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
втор семестар121. изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување) 6 ЕКТС

2. изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување) 6 ЕКТС
професорите реализатори
14задолжителен предмет/активност: истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог проект за докторски труд: достава на пишан материјал од кандидатот и потврда од менторот) менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4Задолжителна активност: годишна конференција (конференцијата во вториот семестар опфаќа критички преглед на постојната литература што се однесува на определен проблем на истражување и можни насоки за изработката на докторскиот труд)раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
трет семестар27Задолжителна активност: поднесување на предлог проект за изработка на докторски трудМенторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3Задолжителна активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни.) Раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
четврти семестар 26Задолжителна активност: учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд, што се потврдува со сертификат за учество менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4Задолжителна активност: годишна конференција (конференцијата во четвртиот семестар опфаќа изработка на предлог проект за докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
петти семестар27Задолжителна активност: објавување на дел од оригиналните резултати од докторскиот труд (според член 2 точка 24 од Законот за високото образование „Службен весник на Република Македонија “бр. 82/2018) менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3задолжителен предмет/активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни. ) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
шести семестар 4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во шестиот семестар опфаќа презентација на дел од резултатите од докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија)раководител (врз основа на записник)
26задолжителен предмет/активност: одбрана на докторскиот трудменторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата

Прилог 5.

Предметни програми

Научноистражувачка етика

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФПС130Научно-истражувачка етика (општ дел за сите студиски програми на трет циклус студии) 30% општ дел Проф. Николина Кениг 4
ФЗФПС230Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето на општествените науки од полето психологија (задолжителен предмет од Школата за докторски студии)70% посебен дел проф. д-р Николина Кениг 4

Листа бр. 1

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФПС330Методологија на научноистражувачката работа (општ дел за сите студиски програми на трет циклус студии)30% општ дел Проф. д-р Виолета Петроска Бешка 4
30Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки (во полето психологија)30% општ дел Проф. д-р Виолета Петроска Бешка 4

Листа бр. 2 (студентот избира еден предмет) Листа на други предмети од обуката за истражување „Листа на УКИМ“

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
30Квантитативни методи на истражување во психологијатапроф. д-р Виолета Петроска-Бешка
проф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска
4

Листа бр. 3: Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување

(студентот избира три предмети во прв семестар и два предмети во втор семестар, во согласност со областа на докторскиот труд)

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ПС130Нови идеи и трендови во психологијатапроф. д-р Благоја Јанаков
проф.д-р Елена Ачковска Лешковска
6
ПС 230Општа психологијапроф.д-р Виолета Арнаудова
проф.д-р Елена Ачковска Лешковска
проф.д-р Огнен Спасовски
6
ПС 330Психологија на личностапроф. д-р Благоја Јанаков6
ПС 430Развојна психологијапроф. д-р Ана Фрицханд6
ПС 530Педагошка психологијапроф. д-р Виолета Арнаудова
проф. д-р Елена Ачковска Лешковска
проф. д-р Орхидеја Шурбановска
6
ПС 630Социјална психологијапроф. д-р Михајло Поповски6
ПС 730Психологија на трудот и организацијатапроф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска6
ПС 830Клиничка психологијапроф. д-р Катерина Наумова6
ПС 930Психометријапроф. д-р Николина Кениг 6
ПС 1030Современи сознанија од истражувањата на емоциитепроф. д-р Виолета Арнаудова6
ПС 1130Применета позитивна психологијапроф. д-р Огнен Спасовски6
ПС 1230Еволуциски основи на однесувањето на луѓетопроф. д-р Огнен Спасовски6
ПС 1330Интелигенција и когнитивни стилови проф. д-р Елена Ачковска Лешковска6
ПС 14 30Човекознаењепроф. д-р Благоја Јанаков6
ПС 1530Современи трендови во психологијата на моралотпроф. д-р Ана Фрицханд6
ПС 1630Современи пристапи во истражувањата на мотивацијата за учење проф. д-р Виолета Арнаудова6
ПС 1730Надарените во образовниот процеспроф. д-р Елена Ачковска Лешковска6
ПС 1830Социјализација на детето во семејството и со врсницитеПроф. д-р Орхидеја Шурбановска6
ПС 1930Социјална когницијапроф. д-р Михајло Поповски6
ПС 2030Психологија на ставовитепроф. д-р Михајло Поповски6
ПС 2130Менаџмент на однесувањето на луѓето во јавниот секторпроф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска6
ПС 2230Адаптација и стандардизација на психолошки тестовипроф. д-р Виолета Петроска-Бешка6
ПС 2330Мерење црти на личностапроф. д-р Николина Кениг6
ПС 2430Клиничка здравствена психологијапроф. д-р Катерина Наумова 6
ПС 2530Процена и третман на нарушувања на менталното Здравје проф. д-р Катерина Наумова6
ПС 2630Психологија на хумордоц. д-р Филип Сулејманов6