Студиска програма Социологија трет циклус


СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ПОЛЕТО СОЦИОЛОГИЈА

семестар ЕКТС активност по семестар припадност на предмет/активност согласно ЗВО
прв семестар Задолжителни предмети
3Етика во научноистражувачката работа од областа
Академска обука
3 Методологија на научноистражувачката работа од областаАкадемска обука
Вкупно6
прв семестар Изборни предмети
6 Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетска листа на изборни предмети Академска обука
6Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења (Задолжителен или изборен)Академска обука
6Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења (Задолжителен или изборен) Академска обука
6Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења Академска обука
Вкупно24
семестар ЕКТС активност по семестар припадност на предмет/активност согласно ЗВО
втор семестар Изборни предмети
6Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења Академска обука
6Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења Академска обука
Вкупно12
Задолжителни предмети
14Истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог-докторски проект)Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект)
4Прва годишна конференцијаПредавања и друг вид на комуникациски активности
Вкупно18
семестар ЕКТС активност по семестар припадност на предмет/активност согласно ЗВО
трет семестар Задолжителни предмети
27Предлог-докторски проектНезависен истражувачки проект под менторство (докторски проект)
3Прв докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар во рамки на студиските програми) Предавања и друг вид на комуникациски активности
Вкупно30
семестар ЕКТС активност по семестар припадност на предмет/активност согласно ЗВО
четврти семестар Задолжителни предмети
20Изработка на докторскиот труд Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект
6Меѓународна мобилност (најмалку еднонеделен престој на студентот на универзитет или научна установа во странство во текот на докторските студии) Меѓународна мобилност
4Втора годишна конференцијаПредавања и друг вид на комуникациски активности
Вкупно30
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
петти семестар Задолжителни предмети
20Активности за објавувањето на два труда во референтна научна публикација Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд
7Учество на меѓународен собир Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд
3Втор докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар во рамки на студиските програми) Предавања и друг вид на комуникациски активности
Вкупно30
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
шести семестар Задолжителни предмети
4Трета годишна конференцијаПредавања и друг вид на комуникациски активности
26Одбрана на докторскиот трудИзработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект
Вкупно30
КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
FZF130 Етика во научноистражувачката работа од областа Проф. д-р Зоран Матевски 3
FZF230Методологија на научноистражувачката работа од областа општ дел проф. д-р Аница Драговиќ посебен дел проф. д-р Весна Димитриевска 3

Листа нa изборни предмети од третата група предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување – Универзитетска листа на изборни предмети од трет циклус студии

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
U22S01P01 30 Статистичка анализа на податоците во социолошките истражувања Проф.д-р Аница Драговиќ Проф.д-р Амалија Јовановиќ 6

Табела 6.2.Изборни наставни предмети на студиската програма

КОДчасовиПРЕДМЕТСеместарНаучна област на која му припаѓа изборниот предметкредити
S01P0130Современи тенденции во социолошката теоријаI Научна област – социологија 6
S01P0230Современи процеси во културата I Научна област – социологија 6
S01P0330 Религијата во Р. Македонија и Балканот I Научна област – социологија 6
S01P0430 Социолошката перспектива за општеството I Научна област – социологија 6
S01P0530 Економски предизвици на современото општество I Научна област – социологија6
S01P0630 Современи теми и проблеми во социјалната патологија I Научна област – социологија 6
S01P0730 Политичката моќ денес: глобализацијата и европската интеграцијата I Научна област – социологија 6
S01P0830 Современите религиски системи во Европа II Научна област – социологија 6
S01P0930 Општествените девијации и нивниот третман во земјите во Европската унија II Научна област – социологија 6
S01P01030 Моралот, вредностите и општествените девијации II Научна област – социологија 6
S01P01130 Етнополитичка мобилизација и конфликт II Научна област – социологија 6
S01P01230 Етничноста и национализмот во современите општества II Научна област – социологија 6
S01P01330 Интеркултурализмот и интеркултурната комуникација во Европа II Научна област – социологија 6
S01P01430 Социологија на современите процеси во уметноста II Научна област – социологија 6
S01P01530 Општествени нееднаквости и сиромаштија II Научна област – социологија 6
S01P01630 Социолошки метод II Научна област – социологија 6
S01P01730 Население и општество II Научна област – социологија 6
S01P01830 Компаративно изучување на политиките на населението во Европската Унија II Научна област – социологија 6
S01P01930 Комуникациите и новите медиуми во општеството II Научна област – социологија 6
S01P020 30 Глобална општествена промена II Научна област – социологија 6
S01P021 30 Граѓанското содружништво и развојот II Научна област – социологија 6
S01P022 30 Социјална економија II Научна област – социологија 6
S01P023 30 Социологија на организациите и управување со човечки ресурси II Научна област – социологија 6

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следниот линк:

Решение за акредитација на студиска програма – Социологија

Решение за почеток со работа на студиска програма – Социологија