Студиска програма психологија трет циклус


СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ПОЛЕТО ПСИХОЛОГИЈА

семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
прв семестар12предмети за стекнување генерички знаења
професорите реализатори
1.задолжителен предмет/активност: Научноистражувачка етика 4 ЕКТС
2.задолжителен предмет/активност: Методологија на научноистражувачката работа 4 ЕКТС
3 .изборен предмет/активност: еден предмет од Листата на изборни предмети од третата група предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување – универзитетска листа на изборни предмети од трет циклус студии 4 ЕКТС
184. изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување) 6 ЕКТС професорите реализатори
18 5. изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување) 6 ЕКТС професорите реализатори
186. изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување) 6 ЕКТС професорите реализатори
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
втор семестар121. изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување) 6 ЕКТС професорите реализатори
122. изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување) 6 ЕКТС професорите реализатори
14 задолжителен предмет/активност: истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог проект за докторски труд: достава на пишан материјал од кандидатот и потврда од менторот) Менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во вториот семестар опфаќа критички преглед на постојната литература што се однесува на определен проблем на истражување и можни насоки за изработката на докторскиот труд) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
трет семестар27задолжителен предмет/активност: поднесување на предлог проект за изработка на докторски трудменторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3задолжителен предмет/активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни.) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
четврти семестар 26задолжителен предмет/активност: учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд, што се потврдува со сертификат за учество менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во четвртиот семестар опфаќа изработка на предлог проект за докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија)раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
петти семестар27задолжителен предмет/активност: објавување на дел од оригиналните резултати од докторскиот труд (во смисла на член 2 точка 24 од Законот за високото образование „Службен весник на Република Македонија “бр. 82/2018) менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3задолжителен предмет/активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни. ) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
шести семестар 4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во шестиот семестар опфаќа презентација на дел од резултатите од докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија)раководител (врз основа на записник)
26задолжителен предмет/активност:одбрана на докторскиот трудменторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата

Прилог 5

Научноистражувачка етика

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФПС130Научно-истражувачка етика (општ дел за сите студиски програми на трет циклус студии)30% општ дел Проф. Николина Кениг 4
ФЗФП130Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето на општествените науки од полето психологија (задолжителен предмет од Школата за докторски студии) 70% посебен дел проф. д-р Николина Кениг 4

ЛИСТА БР. 1

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФПС330Методологија на научноистражувачката работа (општ дел за сите студиски програми на трет циклус студии)30% општ дел Проф. д-р Виолета Петроска Бешка 4
ФЗФПС3 30Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на општествените науки (во полето психологија)70% посебен дел проф. д-р Виолета Петроска Бешка 4

ЛИСТА БР. 2 (студентот избира еден предмет) Листа на други предмети од обуката за истражување „Листа на УКИМ“

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
30Квантитативни методи на истражување во психологијатапроф. д-р Виолета Петроска-Бешка проф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска 4

Листа бр. 3: Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување (студентот избира три предмети во прв семестар и два предмети во втор семестар, во согласност со областа на докторскиот труд)

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ПС130Нови идеи и трендови во психологијата проф. д-р Елена Ачковска Лешковска и проф. д-р Ана Фрицханд 6
ПС230Општа психологијапроф.д-р Виолета Арнаудова проф.д-р Елена Ачковска Лешковска проф.д-р Огнен Спасовски 6
ПС330Психологија на личностапроф. д-р 6
ПС430Развојна психологијапроф. д-р Ана Фрицханд6
ПС530Педагошка психологијапроф. д-р Виолета Арнаудова
проф. д-р Елена Ачковска Лешковска
проф. д-р Орхидеја Шурбановска
6
ПС630Социјална психологијапроф. д-р Михајло Поповски6
ПС730Психологија на трудот и организацијата проф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска 6
ПС830Клиничка психологијапроф. д-р Катерина Наумова6
ПС930Психометријапроф. д-р Николина Кениг6
ПС1030Современи сознанија од истражувањата на емоциитепроф. д-р Виолета Арнаудова6
ПС1130Применета позитивна психологијапроф. д-р Огнен Спасовски 6
ПС1230Еволуциски основи на однесувањето на луѓето проф. д-р Огнен Спасовски6
ПС1330Интелигенција и когнитивни стиловипроф.д-р Елена Ачковска Лешковска6
ПС1430Човекознаењепроф. д-р Благоја Јанаков6
ПС15 30Современи трендови во психологијата на моралот проф. д-р Ана Фрицханд6
ПС1630Современи пристапи во истражувањата на мотивацијата за учење проф. д-р Виолета Арнаудова 6
ПС1730Надарените во образовниот процеспроф. д-р Елена Ачковска Лешковска6
ПС1830Социјализација на детето во семејството и со врсницитеПроф. д-р Орхидеја Шурбановска6
ПС1930Социјална когницијапроф. д-р Михајло Поповски6
ПС2030Психологија на ставовите проф. д-р Михајло Поповски 6
ПЕД2130Менаџмент на однесувањето на луѓето во јавниот секторпроф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска6
ПС2230Адаптација и стандардизација на психолошки тестовипроф. д-р Виолета Петроска-Бешка6
ПС2330Мерење црти на личностапроф. д-р Николина Кениг 6
ПС2430Клиничка здравствена психологијапроф. д-р Катерина Наумова 6
ПС2530Процена и третман на нарушувања на менталното Здравје проф. д-р Катерина Наумова6
ПС2630Психологија на хумордоц. д-р 6

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следниот линк:

Решение за акредитација и почеток на работа на студиска програма – Психологија