Студиска програма историја на уметноста и археологија трет циклус


СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ПОЛЕТО ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТА И АРХЕОЛОГИЈА

семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
прв семестар12предмети за стекнување генерички знаења
професорите реализатори
1. задолжителен предмет/активност: Научноистражувачка етика 4 ЕКТС
2. задолжителен предмет/активност: Методологија на научноистражувачката работа 4 ЕКТС
3. изборен предмет/активност: еден предмет од Листата на изборни предмети од третата група предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување – универзитетска листа на изборни предмети од трет циклус студии 4 ЕКТС
18изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување, секоја студиска програма определува број на кредити кои согласно актите и закон кои ќе ги носат наставните предмети од оваа група)професорите реализатори
Задолжителен предмет од полето на истражување 6 ектс
Задолжителен предмет од полето на истражување 6 ектс
Изборен предмет од полето на истражување 6 ектс
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
втор семестар12изборен предмет/активност: предавања и друг вид на комуникациски активности (предмети од полето и областа на истражување, секоја студиска програма определува број на кредити кои согласно актите и закон кои ќе ги носат наставните предмети од оваа група)професорите реализатори
Изборен предмет од полето на истражување 6 ектс
Изборен предмет од полето на истражување 6 ектс
14задолжителен предмет/активност: истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог проект за докторски труд: достава на пишан материјал од кандидатот и потврда од менторот) менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во вториот семестар опфаќа критички преглед на постојната литература што се однесува на определен проблем на истражување и можни насоки за изработката на докторскиот труд)раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
трет семестар27задолжителен предмет/активност: поднесување на предлог проект за изработка на докторски трудменторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3задолжителен предмет/активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни.) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
четврти семестар 26задолжителен предмет/активност: учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд, што се потврдува со сертификат за учество менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во четвртиот семестар опфаќа изработка на предлог проект за докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија)раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
петти семестар27задолжителен предмет/активност: објавување на дел од оригиналните резултати од докторскиот труд (во смисла на член 2 точка 24 од Законот за високото образование „Службен весник на Република Македонија “бр. 82/2018) менторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата
3задолжителен предмет/активност: докторски семинар (семинарите се изведуваат во третиот и петтиот семестар, заеднички или по научни подрачја, од предавачи по покана и во организација на Школата за докторски студии. Семинарите се задолжителни. ) раководител (врз основа на записник)
семестар ЕКТС активност по семестар ги верификува во индекс
шести семестар 4задолжителен предмет/активност: годишна конференција (конференцијата во шестиот семестар опфаќа презентација на дел од резултатите од докторскиот труд, рецензиран од тричлена комисија)раководител (врз основа на записник)
26задолжителен предмет/активност:одбрана на докторскиот трудменторот на кандидатот на начин утврден во актот на единицата

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФ230Научно-истражувачка етика(општ дел за сите студиски програми на трет циклус студии)30% општ дел Проф. д-р Дејан Донев4
Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето на хуманистичките науки (задолжителен предмет од Школата за докторски студии)70% посебен дел Проф.д-р Дејан Донев

Листа бр. 1 (Студентот избира еден предмет)

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФ430 Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на хуманистичките науки 30% општ дел Проф. д-р Виолета Панзова4
ФЗФ4 30 Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на историјата на уметноста 70% посебен дел
Проф. д-р Снежана Филипова
4
ФЗФ4 30 Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето на археологијата 70% посебен дел
Проф. д-р Драги Митревски
4

Листа бр. 2 (студентот избира еден предмет)

Листа на други предмети од обуката за истражување „Листа на УКИМ“

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ФЗФ730 Европска визуелна култура Проф. д-р Татјана Филиповска 4

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО НА ИСТРАЖУВАЊЕ

ЛИСТА БР. 3: Изборен предмет од полето, областа и од потесната област на истражување

КОДчасовиПРЕДМЕТРеализатор/и на наставатакредити
ИУА130 Предисториски населби и некрополи Проф. д-р Драги Митревски 6
ИУА230 Палеобалкански племиња и народи Проф. д-р Драги Митревски и проф. д-р Антонио Јакимовски 6
ИУА330 Културата на пајонските и македонскизаедници Проф. д-р Драги Митревски
Проф. д-р Марјан Јованов
6
ИУА430 Митови, религии и уметност во антиката Проф. д-р  Вера Битракова Грозданова 6
ИУА530 Материјална култура и археолошки контекстна средновековна Македонија Проф. д-р Елица Манева 6
ИУА630 Секојдневен живот во средновековнаМакедонија Проф. д-р Елица Манева
доц. д-р Ирена Теодора Весевска
6
ИУА730 Средновековно градителство во Македонија:архитектонски концепти и културен идентитет Проф. д-р Сашо Коруновски 6
ИУА830 Античкото архитектонско наследство во Република Македонија Д-р Дафина Герасимова, насл. вонр. проф. 6
ИУА930 Христијанска иконографија: од криптопериодот до крајот на средновековната епоха (од палатинскиот графит до композитната средновековна социо-културна иконографска палета) Проф. д-р Елизабета Димитрова 6
ИУА1030 Сценскиот перформанс во ликовните уметности на модерната доба Проф. д-р Татјана Филиповска 6
ИУА1130 Идеологијата во европскатанововековна уметност Проф. д-р Татјана Филиповска 6
ИУА1230 Управување со културните ресурси во Р. Македонија Проф. д-р Елизабета Димитрова 6
ИУА1330 Нови движења во македонската ликовнауметност Проф. д-р Владимир Величковски 6
ИУА1430 Идеологијата и аспектите на ангажираност восовремената уметност Проф. д-р Владимир Величковски 6
ИУА1530 Видови ликовна критика Проф. д-р Владимир Величковски 6
ИУА1630 Источни и западни влијанија врзархитектурата во античките градови во
Македонија
Д-р Дафина Герасимовска, насл.вонр.проф 6
ИУА1730 Социологија на визуелните уметности Проф. д-р Антоанела Петковска 6
ИУА1830 Цивилизациски дострели на македонскиоткултурен круг во античкиот период Проф. д-р Марјан Јованов, проф. д-р Антонио Јакимовски, д-р Дафина Герасимовска насл. вонр.проф 6
ИУА1930 Ранохристијанска црква: историја, литургија, уметност Проф. д-р Снежана Филипова и проф. д-р Тони Филипоски 6
ИУА2030 Држави и цркви во средниот век Проф. д-р Бобан Петровски 6
ИУА2130 Раноантичка материјална култура проф. д-р Марјан Јованов 6
ИУА2230 Христијанска фунерарна археологија Проф. д-р Елица Манева 6
ИУА2330 Контекстуализација на македонската средновековна уметност: уметничкото творештво и културниот идентитет Проф.д-р Елизабета Димитрова
Проф. д-р Сашо Коруновски
6
ИУА2430 Црковни ризници Проф. д-р Снежана Филипова 6
ИУА2530 Контекстуализирање на родот во раното христијанство Доц. д-р Ирена Теодора Весевска 6
ИУА2630 Критички и дискурзивни уметности Проф. д-р Небојша Вилиќ 6
ИУА2730 Религиско-митолошки проучувања во археологијата Проф. д-р Никос Чаусидис 6
ИУА2830 Семиотички проучувања на ликовното и визуелното Проф. д-р Никос Чаусидис 6
ИУА2930 Античка нумизматика Проф. д-р Антонио Јакимовски 6
ИУА3030 Балкански сликарски работилници Проф. д-р Анета Серафимова 6
ИУА3130 Цивилизацијата на римскиот раноцарски период на територијата на Република Македонија Проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс и проф. д-р Антонио Јакимовски 6
ИУА3230 Цивилизацијата на доцната антика на територијата на Република Македонија Проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс 6
ИУА3330 Ранохристијански базилики на територијата на Република Македонија во доцната антика Проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс и Доц. Д-р Ирена Теодора Весевска 6

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следниот линк:

Решение за акредитација и почеток на работа на студиска програма – Историја на уметноста и археологија